مفهوم فرایند در هر سازمان، کسب‌وکار و مدیریت به حق از اهمیت خاصی برخوردار شده است. ذات هر کسبوکار و سازمانی یا گروه کاری ارائه یک محصول یا خدمت است و به عبارت دقیق‌تر ارزش قابل استفاده را ارائه دهد و فرایند وظیفه تولید این ارزش را دارد. هر فرایند ارزشی را دریافت و ارزشی افزوده را تحویل می‌دهد که اگر چنین نباشد باید آن را حذف نمود و هزینه و منابع را صرف آن نکرد. بنابراین معادل‌سازی کسب‌وکار و سازمان با مجموعه‌ای از فرایند و تعبیر و مدل‏سازی کلیه اجزا در قالب فرایند کاربردی و معنادار است. نظام مدیریت فرایند که عملاً منطبق بر نظام مدیریت کیفیت و مدیریت عملکرد خواهد شد! سازمان را از نظم و انتظام ویژه‌ای برخوردار می‌سازد. طبق نظریه‌ی «یگانگی راه حل» با پیاده‌سازی مدیریت فرایند به سبک صحیح و اصولی به همه وجوه مدیریت دست خواهیم یافت.

محتوای دوره

 1. مفهوم فرایند و تعریف تحلیلی آن
 2. نسبت فرایند با ساختار
 3. نسبت فرایند با کیفیت
 4. روش مدل‏سازی فرایند و استانداردهای مدل‏سازی فرایند
 5. ارتباط مدیریت فرایند با نرم‌افزارهای کاربردی
 6. مفهوم بهینه‎کاوی (‌Benchmarking)
 7. مفهوم به‌روش (Best Practice)
 8. معماری سازمانی، معماری کسب‌وکار و مدیریت فرایند(ٍEnterprise Architecture, Business Architecture& Process Management)
 9. مهندسی مجدد فرایندهای کسب‌وکار (‌BPR: Business Process Reengineering)
 10. ارتباط مدیریت فرایند با بهبود مستمر (Continuous Improvement& Process Management)
 11. برون‌سپاری فرایندهای کاری (BPO: Business Process Outsourcing)
 12. طراحی فرایندهای کاری در Holdingها
 13. تعریف بلوغ و مفهوم‌سازی بلوغ سازمانی و بلوغ کسب‌وکار
 14. نسبت بلوغ سازمانی با بلوغ فرایندی (Organization Maturity Vs. Process Maturity)
 15. روش ایجاد نظام مدیریت فرایند 
 16. تشریح تفاوت سازمان فرایندگرا به جای کارکردگرا