ذات شناخت صحیح، قضاوت مناسب و تصمیم بهینه، وابسته به کل‌نگری و تسلط سیستمی است. هر انسانی باید تفکر سیستمی را بیاموزد و آن را در تفکر و رفتار خود نهادینه سازد و از آن بهره ببرد. در امر کسب‌وکار و مدیریت، الزامی انکارناپذیر است.

مهارت تفکر سیستمی و دانش مهندسی سیستم‌ها در کلیه امور کسب‌وکار و مدیریت و حتی زندگی کاربرد دارد. متأسفانه از فنون و چهارچوب مهندسی سیستم نه تنها استفاده نمی‌کنیم بلکه اصول و مبانی استفاده از آن را هم نمی‌دانیم. برای موفقیت در عرصه کار و به خصوص مدیریت، مملکت‌داری، جامعه‌شناسی، سرمایه‌گذاری و مهندسی صنایع باید هر فردی مجهز به روش‌های مهندسی سیستمی و تفکر سیستمی باشد. اگر این دانش و مهارت وجود داشته باشد شاکله و جوهر بسیاری از روش‌ها و الگوها نیز در اختیار است. درک بسیاری از مدل‌ها و به خصوص پیاده‌سازی آن‌ها با کمک روش‌های پایه مهندسی سیستم بسیار ساده‌تر است. همچنین ذهنی با ساختار تفکر سیستمی، یادگیری مستمر جزئی از شخصیت حرفه‌ای ما می‌شود.

محتوای دوره

 1. مفهوم و تعریف سیستم
 2. درک کل‌نگری و خواص آن
 3. نظریه سیستمها
 4. کاربردهای عمومی نظریه سیستمها (مثال: طراحی ساختاری سازمانی،  مدل‌سازی مفهومی و...)
 5. جایگاه تفکر سیستمی در حل مسأله و مقابله با مشکلات
 6. فنون و مهارتهای  تجزیه و تحلیل سیستمی
 7. تعریف و کاربردهای پویایی سیستمها
 8. تعریف و کاربرد مدل‌سازی
 9. تعریف و کاربرد شبیه‌سازی
 10. تفکر سیستمی در رهبری
 11. تفکر سیستمی در مدیریت پروژه
 12. معماری و تفکر سیستمی
 13. تبیین نظام‌های مدیریتی مبتنی بر تفکر سیستمی
 14. مقدمه‌ای بر مهندسی سیستم‌ها
 15. چرخه حیات سیستم
 16. روش سیستمی در طرح‌ریزی وبرنامه‌ریزی