مدیریت راهبردی سه وجه مهم دارد که معمولاً در نظامهای آکامیک یک وجه آن تدریس میشود، درحالی که برای مدیریت راهبردی باید به هر سه وجه توجه شود: وجه تکنیکی، وجه سازمانی(بلوغ) و سوم شخصیتی(انگیزه و آمادگی) یعنی فقط تحلیل راهبردی و برنامه‌راهبردی کافی نیست بلکه باید روحیه و شرایط راهبردی نیز فراهم باشد که به آن اَبَرراهبردی یا meta-strategy می‌گوییم. تفکیک بین تحلیل و برنامه نیز بسیار مهم است زیرا گره خوردن یک فعالیت واگرا در برابر یک فعالیت همگرا، یک هنر است. در این دوره با این هنر و دانشهای مرتبطش به طور کل آشنا می‌شوید.

 شرکت‌کننده این دوره‌ی آموزشی فرایند اصلی و روش‌های کلاسیک تحلیل راهبردی و تدوین برنامه‌ی راهبردی برای یک کسب‌وکار یا سازمان را فراخواهد گرفت. ابزار برنامه‌ریزی راهبردی بخش مهمی از مدیریت راهبردی است اما تمام آن نیست بلکه موضوعات سبک رهبری، مدیریت تغییر و به خصوص بینش و منش راهبردی بسیار مهم هستند اما بدون دانستن و تسلط بر ابزارها و مفاهیم برنامه‌ریزی راهبردی هیچ کدام کافی نیستند. از این رو هر سازمان یا کسب‌وکار، باید افراد متخصصی را در اختیار داشته باشد که بتوانند رویه راهبردی را مدیریت و برنامه راهبردی را تدوین نمایند.

مدیریت راهبردی را نمی‌توان به عنوان یک فعالیت مستقل از کسب‌وکار در نظر داشت زیرا هیچ کسب‌وکاری بدون راهبرد قابل تصور نیست. شاید به صورت کلاسیک یا سنتی در یک سازمان مدیریت راهبردی نباشد اما اگر سازمان موفق است در یک موقعیت راهبردی موفق قرار گرفته است ولو تصادفی. به عبارت دیگر همواره موفقیت کسب‌وکار عملاً یک موقعیت راهبردی مناسب است و مهم‌تر از آن حفظ موفقیت در تلاطم تغییرات محیطی یا افزایش میزان موفقیت که عملاً‌ یعنی در موقعیت راهبردی مناسب ماندن حتی اگر شانسی یا تصادفی باشد (یعنی ناآگاهانه باشد). اما در هر شرایطی درصدی از شهود و شم صاحب یا مدیر کسب‌وکار بایستی وجود داشته باشد که موفقیت حاصل گردد. دوره آموزشی مدیریت راهبردی حسب نیاز مخاطب یا متقاضی یا بر اساس تشخیص مشاور از بین موارد زیر انتخاب و طراحی می‌شود:

 • مفاهیم پایه
 • تعریف شرایط راهبردی / تعریف موقعیت راهبردی
 • تفاوت برنامه‌ریزی راهبردی با مدیریت راهبردی
 • واژه‌شناسی برنامه‌ریزی راهبردی
 • فرایند برنامه‌ریزی راهبردی
 • چهارچوب یک سند کلاسیک (سنتی) راهبردی
 • روش‌های تحلیل و استنتاج راهبردی
 • مفهوم راهبرد / معنی راهبرد (Concept & Meaning of Strategy)
 • تعریف جایگاه راهبردی / تعریف موقعیت راهبردی (Strategic Position / Strategic Situation)
 • تفاوت برنامه‌ریزی راهبردی با مدیریت راهبردی (Difference between  Strategic Planning & Strategic Management)
 • خصوصیات یک شخص راهبردی (Strategic Person Specifications)
 • خصوصیات یک سازمان راهبردی (Strategic Organization Specifications)
 • واژه‌شناسی مدیریت راهبردی (Strategic Management Terminology)
 • سرالگوهای تدوین برنامه راهبردی  و مدل‌های سنتی مدیریت راهبردی (Archetypes of Strategic Plannin & Traditional Strategic Management)
 • چهارچوب تدوین سند راهبردی سازمان (Strategic bluprint)
 • مدیریت راهبردی طبق روال‌های جاری و فعالیت‌های خرد بافتی (Strategy as Practice)
 • برنامه‌ریزی راهبردی معطوف به کنش (Strategy into Action)
 • نسبت ارزیابی عملکرد با مدیریت راهبردی (Relationship between Performance Measurment & Strategic Management)
 • مدل کارت امتیازدهی متوازن (BSC)
 • نسبت مدیریت راهبردی با مدلهای تعالی (Strategic Manaherment & Enterprise Excellence)
 • تفکر راهبردی (Strategic Thinking)
 • ارتباط مدیریت راهبردی با آینده‌شناسی (Futurology & Strategic Management)
 • ارتباط مدیریت راهبردی با تفکر سیستمی (Systemic Thinking & Strategic Management)
 • ارتباط مدیریت راهبردی با مدیریت تغییر (Change Management & Strategic Management)
 • برنامه‌ریزی راهبردی در بخش دولتی و عمومی (Strategic Planning in Public Sector and Government)
 • ارتباط برنامه‌ریزی راهبردی با سیاستگذاری ملی (ٔNational Policy Making & Strategic Planning)