نه تنها گزاف نیز بلکه بسیار عمیق و خردمندانه است اگر عبارت "مدیریت" را معادل "مدیریت تغییر" در نظر بگیریم. این واقعیت انکار ناپذیر است که دو وظیفه اصلی مدیریت عبارت است از:

الف- واکنش در برابر تغییرات (برای حفظ مطلوبیتها) 

ب- ایجاد تغییرات (برای رسیدن به مطلوبیتها)

چه در سطح مملکت‌داری و چه در سطح سازمانی، اگر مدیران به دانش، مهارت، بینش و هنر "مدیریت تغییر" مجهز نباشد، مطمئن باشید موفقیت چنان که باید و شاید رخ نمی‌نماید. در چنین شرایط سخن از بهره‌وری و راهبرد، شعارگونه میشود.

مدیریت تغییر(دگرگونی) یا الزام بیرونی است یا الزام درونی و در حالت طبیعی برایند هر دو: آنچه مهم است پذیرش تغییر به عنوان یک واقعیت است. به عبارت بهتر واقعیت ثابت نداریم و تغییر در ذات واقعیت است. کسب‌وکار چه در سطح سازمان و چه در سطح مملکت‌داری با این مفهوم عجین است. از تغییر رهایی نیست. باید آن را مدیریت کرد و از آن درس گرفت.

 

مدیریت تغییر یا مدیریت دگرگونی عبارت است از تسلط بر تغییر کسب‌وکار یا محیط خود تا حد امکان و تا حد اثربخش. این تسلط بر دو بخش است: «تسلط اطلاعاتی» و «تسلط میزان نقش و اثر». در نوع اول از تغییرات،‌روند آن‌ها و آینده آنها خبردار می‌شویم و در نوع دوم در ایجاد تغییر یا مهار تغییر، نقش داریم و به عبارت دیگر در ایجاد تغییر یا ثبات شرایط در راستای اهداف خود. مجموعه فنون و مهارتها و ابزارهایی که برای این دو گونه تسلط فراهم می‌کنیم و جامه عمل می‌پوشانیم را مدیریت تغییر می‌نامیم.

آنچه در این دوره ارائه می‌شود عبارت است از:

 1. مفهوم تغییر
 2. انواع تغییر
 3. تحلیل واقعیت برای درک تغییر و مدل‌سازی آن
 4. اصول کلاسیک مدیریت تغییر
 5. مدل‌های مرجع برای طرحریزی و اجرای مدیریت تغییر
 6. ارتباط مدیریت تغییر با مدیریت راهبردی
 7. ارتباط مدیریت تغییر با رهبری
 8. دفتر مدیریت تغییر
 9. ارتباط مدیریت تغییر با مدیریت پروژهجایگاه مدیریت تغییر در نظام‌سازی و توسعه نظام مدیریتی
 10. کاربردهای روانشناسی در مدیریت تغییر
 11. اثر درک و بینش فرهنگی در حوزه مدیریت تغییر
 12. جامعه‌شناسی تغییر
 13. مدیریتی تغییر در مدیریت طرح و مدیریت پروژه‌ها
 14. ارتباط مدیریت تغییر و مدیریت ریسک تغییر (Risk Management of Change)
 15. نظریه انسجام و بلوغ و کاربرد آن در مدیرت تغییر(Applications & Relationship of Consistency Theory & Maturtiy Theory in Change) Management)
 16. شگرد مجازی‌سازی در مدیریت تغییر
 17. شگرد ژورنالیستی در مدیریت تغییر