بسیاری از کارها فقط و فقط با کمک یک ترکیب مناسب انجام شدنی است که به آن ترکیب مناسب تیم میگوییم.

ایجاد ترکیب مناسب، نگهداشت آن، تغییر به موقع آن، تنظیم روابط درونی و نهایتاً انسجام معنی دار برای تحقق یک هدف مشخص را کار تیمی نام می‌نهیم.

کار تیمی نیز مانند بسیار از موارد دیگر دانش مخصوص به خود و فنون و ابزارهای ویژه‌ای دارد که البته ابعاد روانشناسی و جامعه‌شناسی آن بسیار پررنگ است تا ابعاد مدیریتی و فنی.

آنچه در این دوره ارائه می‌شود:

  1. مفهوم تیم، مفهوم گروه و تفاوت آنها
  2. چرخه عمر تیم
  3. اصول بنیادین کار تیمی
  4. آشنایی با ابزارهای روانشناختی برای تحلیل یک تیم کاری
  5. آشنایی با فنون روانشناختی برای توسعه و بهبود کار تیمی
  6. جامعه‌شناسی قدرت در تیم
  7. درک مفهوم فرهنگ در کار تیمی یا در تیم کاری
  8. هوش هیجانی و کار تیمی
  9. مدل‌سازی کسب‌وکار با ادبیات کار تیمی