مباحث این دوره عبارتند از:

 1. شناخت B2B
 2. آيا B2C ها نیاز به مهارت B2B‌دارند؟
 3. واقعیت‌های رفتار مشتری درB2B
 4. فروش  مشاوره-محور / بینش-محور
 5. ذینفعان مهم در سازمان مشتری
 6. عوامل رضایت و وفاداری مشتری درB2B
 7. شناخت رقبا برای B2B
 8. فضاسازی
 9. مهارت و شایستگی لازم برای بازاریابی و فروش در B2B
 10. اجزای مهم در بازاریابی و فروشB2B
 11. رویه کلاسیک فروش B2B
 12. واژگان مهم B2B