در حوزه مدیریت داده‌ها و اطلاعات، شرکت سوابق قابل توجهی دارد که بر اساس آن خبرگی و دانش کاربردی مناسبی برای ارائه خدمات زیر در دسترس است:

  • طراحی و پیاده‌سازی نظام‌ها مديريت داده‌ها و اطلاعات 
  • آسیب‌شناسی و بهبود فرایندهای مدیریت داده‌هاو اطلاعات 
  • توسعه هوش کسب‌وکار و زیرساختهای آن
  • خدمات داده‌کاوی به منظور بهره‌برداری از داده‌ها تجمیع یا انباشت شده یک سازمان، کسب‌وکار یا حوزه‌ای از بازار 
  • مشاوره در زمینه ایجاد نظام مدیریت کیفیت داده‌ها و اطلاعات
  • مشاوره دز رمینه پیاده‌سازی روش کاربرد کنترل کیفیت داده‌ها و پاکسازی و به هنجارسازی داده‌ها و اطلاعات

 

 

بازگشت فهرست خدمات تخصصی         بازگشت به خدمات و محصولات آروین