فهرست خدمات در حوزه مدیریت منابع انسانی عبارتند از:

  • طراحی و پیاده‌سازی نظام مدیریت سرمایه‌های انسانی 
  • طرحریزی و راه‌اندازی يادگيري الكترونيكي و یادگیری مستمر
  • مشاوره برای توسعه حرفه‌ای، مسیر توسعه شخصی و مسیرشغلی
  • تربیت مدیر منابع انسانی
  • طراحی و پیاده‌سازی مرکز ارزیابی مخصوص استخدام
  • طراحی و پیاده‌سازی مرکز جانشین‌پروری
  • طراحی و پیاده‌سازی نظام ارزیابی عملکرد نیروی انسانی
  • مشاوره برای ارتقای سطح بلوغ و تعالی مدیریت منابع انسانی

 

 

 

بازگشت فهرست خدمات تخصصی         بازگشت به خدمات و محصولات آروین