در جدول زیر خدمات قابل ارائه شرکت به بانکها، بیمه‌ها و موسسات مالی فهرست و طبقه‌بندی  گردیده است. 

راهکارهای بانکداری متمرکز

 • بومی‌سازی محصول از بعد پارامترها و شرایط بانکداری در ایران
 • مدل‌سازی فرایندهای وضع مطلوب
 • تحلیل شکاف راهکار مطلوب با وضع موجود
 • ایجاد نظام مدیریت پروژه و مدیریت تغییر بانک برای مهاجرت
 • کنترل کیفیت و پاکسازی داده‌های وضع موجود برای مهاجرت به وضع مطلوب

توسعه کسب‌وکار

 • توسعه محصولات و خدمات بانکداری شرکتی و بانکداری اختصاصی
 • توسعه و تعریف مدل‌های کسب‌وکار مبتنی بر تحلیل راهبردی و آینده‌نگاری
 • نظام ارزیابی عملکرد
 • توسعه بازاریابی

راهکارهای تحلیلی

مشاوره، آموزش و پیاده‌سازی راهکارهای تحلیلی شامل:

 • AML (Anti-Money Laundry)
 • Asset Liability Management & Treasury Analytics
 • Liquidity Risk Management
 • KYC Solutions
 • Profitability Analysis
 • Customer Loyalty & Attrition Analysis
 • Internal Rating & Credit Risk Management
 • Cost Analysis/Financial Analysis
 • Customer Behavior Analysis & Pattern Recognition
 • Branches & Channels Productivity Analysis
 • Basel Standards

مشاوره، آموزش و پیاده‌سازی زیرساخت هوش کسب‌وکار شامل:

 • Data Quality Issues
 • Data Cleansing
 • Data Modeling for BI & Data warehousing
 • Information Management Process