فرم درخواست دوره آموزشی
 نام :
 نام خانوادگی :
 کد ملی یا کد پاسپورت :
 تاریخ تولد : / /
 email :
 mobile /tel :
 محل استقرار یا سکونت :
 دوره‌های آموزشی توسعه شخصی و حرفه ای :c1- روشهای شناخت وتحلیل خود
c2-روانشناسی مثبت
c3- مدیریت ارتباطات و مهارت‌های پایه
c4-اصول زندگی متعادل و مدیریت چالشها
c5-هوش زندگی
c6-خودکاوی، خودیابی و خودآگاهی
c7-توسعه سرمایه اجتماعی و مبانی تربیت
c8-هوش هیجانی
LSC-رهبری، راهبرد و مدیریت تغییر
sss-دانش و مهارت مهندسی سیستمها
eps-مهارت مواجهه و حل مسأله
MS-نظام مدیریت
 دوره‌های آموزشی انتظامهای مدیریتی :PM مدیریت پروژه
OS طراحی ساختار سازمانی و اصول سازماندهی
PS مدیریت فرایندها و سرویس‌ها
HR مدیریت منابع انسانی
IT مدیریت فناوری اطلاعات
DGIM مدیریت داده‌ها و اطلاعات
CM مدیریت تغییر
SP برنامه‌ریزی راهبردی
TW کار تیمی
QM مدیریت کیفیت
SE مهندسی سیستمها
BBG بازاریابی و فروش در B2B و B2G
TFM خزانه‌داری بخش عمومی و مدیریت مالی دولتی
CB بانکداری مدرن
CACR مدیریت مشتریان
MMP ارزیابی عملکرد
KM مدیریت دانش
 تربیت مربی- تربیت مشاور :مربیگری سطح 1
مربیگری سطح 2
مربیگری سطح 3
مربیگری سطح 4
مشاوره سطح 1
مشاوره سطح 2
مشاورهسطح 3
 دوره‌های آموزشی راهکارهای تحلیلی :AS اصول و مبانی راهکارهای تحلیلی
DME داده‌کاوی
MD مدلسازی و مستندسازی
AML روشهای کشف پولشویی
CA شناخت و تحلیل مشتریان
 دوره‌های روان‍شناسی کاربردی و روانسنجی تحلیلی : MBTI
DISC
FIRO
Belbin
BCT
CDP
TKI
/ HBDI NBI
CPI
BIG5
Enneagram
الگوهای تدریس
الگوهای یادگیری
مدریت استرس
الگوهای تصمیم‌گیری
الگوهای رهبری
هوش هیجانی و اجتماعی
سازوکارهای دفاعی، تطبیقی و مواجهه
فن مذاکره
کار تیمی
مدیریت ناسازگاری و تناقض
اعتماد به نفش و عزت نفس
فضیلتهای بنیادین
شادمانی، رضایت، شیفتگی و امیدواری
معنا در زندگی
 نوع ثبت نام مورد نظر :خصوصی
ثبت نام عمومی
برای سازمان /شرکت
گروهی
 نام سازمان یا شرکت :
 توضیحات :