شناخت و تحلیل تجمیعی شخصی (زندگی-محور)

به ازای هر فرد ارزیابیهای انجام و گزارش مکتوب ارائه میشود.

کد

عنوان

هر پنج گروه با هم

PS

ارزیابی جامع چهارچوب شخصیت

 (شناسنامه کامل روانسنجی)

SQ

هوش هیجانی-ارتباطی -سازمانی-اجتماعی

FP

تحلیل توان روانی و روان شناسی مثبت

RS

شرایط استرس و امادگی عمومی

AT

مدل 50 گانه صفات شخصیتی

 

 شناخت و تحلیل تجمیعی کاربردی (کسب‌وکار-محور)

به ازای هر فرد ارزیابیهای انجام و گزارش مکتوب ارائه میشود.

کد

عنوان

Edu-job

هدایت تحصیلی و شغلی و تحلیل استعداد

Ldr-Mng

رهبری و مدیریت  (استعداد و استایل و ...)

Ent-Bus

کارآفرینی و کسب و کار

Neg-PS

مذاکره و مواجهه و حل مسأله

T-R

کار تیمی و  رفتارهای تعاملی

 

 فهرست ارزیابی وتحلیل برای موضوعات خاص

تحلیل گونه، سبک و استعداد و قوتها و ضعفها، در موارد زیر

موضوع

تدریس

انتظام و نظم

یادگیری

برتری جویی و توفق طلبی

شرایط خلاقیت و نوآوری

خودآگاهی

 کمالگرایی

برونگرایی و درونگرایی

کنترل و انگیزش

نقش تیمی

تحلیلگری

ثبات هیجانی

 تصمیم‌گیری

فرماندهی و ریاست

تاب اوری و تحمل

استقلال و خوداتکایی

قابلیت تطبیق و سازگاری و انعطاف

خوشبینی و مثبت اندیشی

خطرپذیر و ریسکپذیری

سخت کوشی و پایداری

همدلی و همنوایی

شجاعت

اضطراب

اجتماعی بودن

خردمندی

صبر

تواضع

خشونت