یکی از مهارت‌های جدی در زندگی مهارت شناخت خویشتن و بر اساس آن برای توسعه و موفقیت خود برنامه‌ریزی کردن است. در زمینی که پسته می‌روید، زرشک نباید و کاشت و در جایی که نیاز به دوغ است شیر نباید نوشید. تناسب انتخاب‌های زندگی با نوع ژنتیک و ویژگی‌های روانی-ذهنی، موفقیت بیشتر و ریسک کمتری به همراه دارد. همچنین درک رفتار خویشتن و اصلاح و بهبود آن برای آنکه شخصیتی پسندیده‌تر و البته اثرگذارتر داشته باشیم نیازمند آن است که تیپ شخصیتی خودمان بشناسیم. درک دیگران و برقراری ارتباط بهینه با ایشان نیز، وابسته به مهارت شناسایی چهارچوب شخصیتی دیگران است که به این ترتیب هم از دیگران کمتر آزرده می‌شویم و هم کمتر آزرده می‌سازیم. در کسب‌وکار اعم از یک گروه کاری یا یک سازمان بزرگ مهارت تجزیه و تحلیل تیپ شخصیتی بسیار مهم است. محتوای این دوره خود بیانگر اهمیت آن است:

 • تعریف تیپ شخصیتی و جایگاه آن در روان‌شناسی و جامعه‌شناسی
 • تبیین معیارهای گروه‌بندی تیپ‌های شخصیتی
 • روش شناسایی تیپ شخصیتی
 • کارگاه شناخت تیپ شخصیتی مخاطبان دوره بر اساس شش روش مختلف (MBTI, DISC. Enneagram, FIRO, CPI, BIG5)
 • شرح ویژگی‌های عمومی هر تیپ شخصیتی به ازای هر روش
 • تعریف برنامه توسعه فردی و برنامه توسعه حرفه‌ای و ارزش و کاربردهای آن‌ها (Personal Development Plan / Professional Development Plan)
 • چگونگی تدوین و اجرای برنامه توسعه فردی و برنامه توسعه حرفه‌ای
 • ارتباط تیپ شخصیتی با مدیریت ریسک
 • ارتباط تیپ شخصیتی با مدیریت یادگیری
 • ارتباط تیپ شخصیتی با سبک رهبری و مدیریت
 • کاربرد تحلیل تیپ شخصیتی برای مدیریت استرس
 • کاربرد تحلیل تیپ شخصیتی برای ارتباطات عاطفی
 • کاربرد شناخت خویشتن به منظور توسعه مسیر علمی و شغلی 
 • ارتباط تیپ شخصیتی با روابط عمومی
 • نقش تربیت دربرابر تیپ شخصیتی 
 • کاربرد تجزیه و تحلیل تیپ شخصیتی در مدیریت سرمایه‌های انسانی به خصوص در استخدام، توانمندسازی و آموزش
 • کاربرد تجزیه و تحلیل تیپ شخصیتی در کار گروهی و مدیریت کار گروهی

 

بازگشت