ذات شناخت صحیح و قضاوت مناسب و تصمیم بهینه وابسته به کل‌نگری و تسلط سیستمی است. هر انسانی باید تفکر سیستمی را بیاموزد و آن را در تفکر و رفتار خود نهادینه سازد و از آن بهره ببرد. در امر کسب‌وکار و مدیریت که دیگر الزامی انکارناپذیر است.

 • مفهوم و تعریف سیستم
 • درک کل‌نگری و خواص آن
 • نظریه سیستمها (General System Theory)
 • کاربردهای عمومی نظریه سیستمها
 • جایگاه تفکر سیستمی در حل مسأله و مقابله با مشکلات (System Thinking & Problem Solving)
 • فنون و مهارتهای  تجزیه و تحلیل سیستمی
 • تعریف و کاربردهای پویایی سیستمها (System Dynamics)
 • تعریف و کاربرد مدلسازی
 • تعریف و کاربرد شبیه‌سازی
 • تفکر سیستمی در رهبری 
 • تفکر سیستمی در مدیریت پروژه
 • معماری و تفکر سیستمی (System Thinking & Architecture)
 • تبیین نظام‌های مدیریتی مبتنی بر تفکر سیستمی
 • مقدمه‌ای بر مهندسی سیستم‌ها (System Engineering)

 

بازگشت