داده‌کاوی یک مهارت و فعالیت برای استفاده بهینه و اثربخش از داده‌ها و اطلاعات در اختیار است. اطلاعاتی که به آسانی قابل دریافت نیستند یا به ظاهر در دسترس ما نیستند با کمک داده‌کاوی در اختیار قرار می‌گیرند. داده‌کاوی می‌تواند یک تعبیر ساده آماری تا یک فعالیت آزمایشگاهی پیچیده مانند forensic باشد. البته معمولاْ داده‌کاوی  را برای حجم زیاده داده‌ها که ماهیت و نوع آن‌ها نیز مختلف و متعدد است و البته در خصوص زمان‌ها، شرایط یا موضوعات مختلف است به کار می‌برند. شاید یک عملیات امید ریاضی ساده نیز داده‌کاوی محسوب شود اما منظور عمومی از داده‌کاوی کشف اطلاعات و حقایقی از حجم بزرگ و متنوع از داده‌ها و اطلاعات است.

محتوای این دوره:

 • مفهوم داده‌ها و اطلاعات و دانش و آگاهی
 • مروری بر کاربردهای داده‌کاوی
 • فرایند داده‌کاوی
 • شرح چرخه حیات یک پروژه داده‌کاوی کلاسیک ‌و شرح مدل CRISP
 • شرح کارخانه تولید مستمر اطلاعات
 • فنون پایه داده‌کاوی برای کشف الگو، پیشبینی آینده و تحلیل وابستگی عوامل
 • انواع محاسبات داده‌کاوی
 • ارتباط داده‌کاوی با هوش کسب‌وکار
 • ارتباط داده کاوی با انباره داده‌ها
 • ارتباط داده‌کاوی با راهکارهای تحلیلی
 • شرح چالشها و فکرهای غلط درباره داده‌کاوی
 • تحلیل کیفیت داده‌ها برای امر داده‌کاوی

 

بازگشت به فهرست دروس راهکارهای تحلیلی      آکادمی آروین     دوره‌های پودمانی     خدمات ومحصولات آروین