مدلسازی فن، هنر و مهارت شناخت واقعیت است. بدون شناخت واقعیت هیچ تصمیم‌گیری مناسب و اثربخشی ممکن نیست. بدون درک مناسب و تحلیل هدفمند واقعیت، هوشمندی ممکن نیست. گروه مطالب برای طراحی این دوره عبارتند از:

  • مفهوم و تعریف مدل (What is Model)
  • مفهوم و تعریف مدل‌سازی (What is Modeling)
  • مروری بر نظریه‌‌ی سیستم‌ها و کاربرد مدل‌سازی در آن (The System Theory and Modeling usages)
  • مروری بر مدل‌سازیهای ایستا: مدل‌سازی فرایند،  ساختار، داده‌ها، کسب‌وکار، ریاضی،  آماری و ...
  • مروری بر مدل‌سازی‌های پویا: مدل‌سازی راهبردی، مدلسازی رفتاری، مدلسازی آینده و...
  • مدل مفهومی، مدلسازی مفهومی و مفهوم‌پردازی (Conceptualization, Conceptual Models)
  • ارتباط مدل‌سازی با روش‌شناسی (Methodology Vs. Modeling)
  • مروری بر پویایی سیستم‌ها (System Dynamics)
  • مدلسازی حوزه سیستم‌های اطلاعاتی

 

بازگشت به فهرست دروس راهکارهای تحلیلی      آکادمی آروین     دوره‌های پودمانی     خدمات ومحصولات آروین