اصول رفتار سازمانی

 •    پویایی‌ افراد و سازمان‌ها
 •    مدل‌های رفتار سازمانی
 •    مدیریت ارتباطات
 •   سیستم‌های اجتماعی و فرهنگ سازمانی

 انگیزه و سیستم های پاداش

 •     انگیزش / مدیریت انگیزه
 •  ارزیابی عملکرد و مدیریت پاداش‌ها

 رهبری و توانمندسازی

 •   رهبری
 •     توانمندسازی و مشارکت

رفتار فردی و بین فردی

 •    نگرش کارکنان و اثرات آن‌ها
 •     مسائل بین سازمان‌ها و سرمایه‌های انسانی
 •     رفتار بین فردی

 رفتار گروهی

 •     گروه‌های رسمی و غیررسمی
 •     تیم‌ها و تیم‌سازی

تغییر و آثار آن

 •  مدیریت تغییر
 •    مدیریت استرس

 تحلیل رفتار سازمانی ازمنظرهای مختلف بافتی و محیطی

 •   تقابل و همنشینی فرهنگهای مختلف در سازمان 

 

بازگشت