زمینه و مبنای اصلی موفقیت پایدار، متعادل و متوازن استفاده بهینه از ویژگی‌های درونی و استعدادهای نهفته است. بر این اساس باید ویژگی‌های درونی خودمان را بشناسیم و متناسب با ماهیت خودمان رفتار خودمان را تحلیل کنیم و سپس بتوانیم نقاط ضعف خود را بیابیم و آنگاه برای توسعه و ترقی خود اقدام اثربخش انجام دهیم. در این دوره مبنای اصلی شناخت خویشتن بر اساس شناخت الگوهای ذهنی ذاتی معرفی شده و با کمک ابزارهای پرسشنامه و تحلیلی خودشناسی اولیه انجام شده و سپس گزارش اختصاصی هر نفر به عنوان راهنمای اولیه تهیه و تحویل می‌شود. این دوره آموزشی به روش سیستماتیک و قابل تداوم برای توسعه شخصی، حرفه‌ای و اجتماعی برای همه افراد پیشنهاد می‌شود و مفید است. همان گونه که آموزش زبان انگلیسی یا مهارت حضور در فضای اینترنت به میزان حداقل برای همه مورد نیاز است.     

هر شخصی حسب خصوصیات ذاتی و بر اساس نوع تربیت و رشد خود دارای خصوصیات رفتاری در ارتباط با دیگران است که بر کلیه‌ی شئون زندگی او به خصوص محیط شغلی و بستر حرفه‌ای اثرگذار است و از این رو مدل‌های تحلیلی برای شناخت الگو و شاکله رفتاری افراد طراحی شده است تا هر فرد بتواند مدل خود را شناخته و بر اساس نقاط قوت و ضعف خود را دریابد و در جهت ارتقای الگوی رفتاری و ارتباطی خود اقدام نماید. از سویی هر فرد، بر اساس الگوی رفتاری و ارتباطی خود برای یک شغل یا یک رسته‌ی کاری مناسب است که این تناسب نیز در این دوره بررسی و مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. مدیران برای تنظیم روابط کاری خود، هر شخص برای تعیین جایگاه بهینه خود در یک گروه کاری یا اجتماعی و همچنین برای توسعه شخصی به طور عام از نتایج این دوره می‌توان بهره برد.

سرفصلهای برگزاری کارگاه:

 ردیف  عنوان
 1  آشنایی با روانشناسی مثبت
 2  آشنایی با مفهوم مدل، چهارچوب و استاندارد
 3  مدلسازی در علوم روانشناختی و جامعه‌شناختی و کاربردهای آن
 4  آشنایی مقدماتی با مدل ارزیابی تیپ شخصیتی
 5  برگزاری آزمون شماره یک (خودشناسی اولیه تیپ شخصیتی)
 6  معرفی عناصر سازنده الگوی ذهنی-رفتاری ما و تمرین خودارزیابی مبتنی بر فهرست ویژگی‌ها
 7  مروری بر مدل توسعه سرمایه اجتماعی، رویه خودشناسی و فلسفه‌ی زندگی
 8  بررسی خویشتن بر اساس جزئیات عناصر سازنده تیپ شخصیتی (آزمون شماره دو- گام دوم خودشناسی) و توصیه‌های مقدماتی برای مدیریت و توسعه خویشتن به تفکیک هر یک از عناصر سازنده الگوی ذهنی
 9  شرح پویایی الگوها و تشریح کارکردهای اصلی و سایه
 10  آشنایی مقدماتی با ناخودآگاه
 11  بررسی تحلیلی هر یک از افراد بر اساس خوداظهاری، گفت‌وگو و پرسش و پاسخ یا انجام بازی و نتیجه‌گیری کاربردی برای درک بهتر خصوصیات خویشتن
 12  ارائه گزارش تحلیلی اختصاصی به ازای هر یک از اعضای گروه
 13  تعریف همراهی مستمر برای رفع ابهام و پرسش و پاسخ
 14  انجام بررسی یا آزمون تکمیلی حسب نیاز برای افرادی که نتایج ارزیابی قطعی ندارند.
15  مقایسه کاربردی نتیجه الگوی اصلی رفتاری با الگوی اصلی ذهنی
16 ارزیابی نمودهای رفتاری و تجزیه و تحلیل تیپ رفتاری هر فرد و کاربرد آن در کسب‌وکار و شغل
17 شرح کاربرد نتیجه برای کار تیمی
 

 

بازگشت به فهرست دروس توسعه شخصیت      آکادمی آروین     دوره‌های پودمانی     خدمات ومحصولات آروین