استرس به عنوان یک پدیده روانشناختی و روان‌تنی به صورت مستمر و نوسانی و حسب شرایط زندگی در ما وجود داشته و از زوایای مختلف اثرات نامطلوب و منفی بر رفتار و تصمیمات دارد. مشکل اصلی وجود استرس نیست بلکه، عدم توانایی و مهارت ما در شناخت و کنترل آن است. ما نمی‌توانیم استرس را از بین ببریم و مانع ایجاد آن شویم اما در کاهش آن و تبدیل کردن آن به یک پدیده مثبت می‌توانیم و آگاهی و مهارت خود را افزایش دهیم.

سر فصلهای برگزاری کارگاه:

 عنوان ردیف
 درک مفهوم استرس و دانش عمومی مرتبط
 1
 اصول مدیریت استرس
 2
 روش‌های مقابله با استرس یا پیشگیری از آن
 3
 بررسی الگوهای استرس هر تیپ شخصیتی و راهکارهای مدیریت استرس برای افراد گروه متناسب با تیپ شخصیتی ایشان (بر اساس تیپهای شخصیتی افراد شرکت‌کننده در کارگاه تنظیم می‌شود)
 4
 ارائه گزارش تحلیلی اختصاصی به ازای هر یک از اعضای گروه
5
 تعریف همراهی مستمر برای رفع ابهام و پرسش و پاسخ
6

 

بازگشت به فهرست دروس توسعه شخصیت      آکادمی آروین     دوره‌های پودمانی     خدمات ومحصولات آروین