نام کارگاه: هوش هیجانی و هوش اجتماعی

کد: SC4

شرح: 

یکی از ابعاد بسیار جدی که بر جایگاه شغلی و اجتماعی شخص بسیار اثر دارد همانا شرایط هوش هیجانی و هوش اجتماعی است. بسیاری از ما درک کاربردی و اثربخشی از هوش هیجانی و هوش اجتماعی نداریم و از این رو قوت و ضعف خودمان را نمی‌دانیم و به این ترتیب علت بسیاری از مشکلات و شکست‌های خودمان را متوجه نمی‌شویم (البته دلایل موفقیت و پیروزی خود را هم چه بسا ندانیم). هوش هیجانی و هوش اجتماعی قابل توسعه و افزایش است و با شناخت ابعاد هر یک و شناخت شرایط ذهنی و روانی خود می‌توانیم در مدت معقولی توانمندی بسیار ارزشمندی در خود ایجاد نماییم. توانمندی مبتنی بر تربیت آگاهانه بسیار باارزش‌تر از توانمندی ژنتیکی است.

سرفصلهای برگزاری کارگاه:

 عنوان ردیف
 شرح مفهوم هوش هیجانی و مفاهیم وابسته
 1
 بررسی ابعاد مختلف هوش هیجانی
 2
 خودارزیابی کیفی و تحلیل هوش هیجانی
 3
 چگونگی افزایش هوش هیجانی
 4
 هوش هیجانی در محیط خانواده
 5
 هوش هیجانی در محیط کار
 6
 هوش جلسه
 7
 ارائه گزارش تحلیلی اختصاصی به ازای هر یک از اعضای گروه
8
 تعریف همراهی مستمر برای رفع ابهام و پرسش و پاسخ
 9

 

 

بازگشت به فهرست دروس مهارتهای نرم      آکادمی آروین     دوره‌های پودمانی     خدمات ومحصولات آروین