نام کارگاه: اصول و مهارت خودکاوی و خودیابی 

کد: SC5

شرح: 

اکثر افراد فنون و مهارت شناخت بخشهای تاریک هستی خود و بخش  سایه شخصیت خود را ندارد، حال این که در همه‌ی شئون زندگی و در کلیه لحظات، این سایه‌ها و بخش‌ها با ما هستند و بر تصمیمات و احساسات ما اثر جدی دارند. هر شخصی بایستی حداقل مهارت و آگاهی برای درک ریشه‌های پنهان شخصیت خود را داشته باشد تا بتواند از اضطراب و رنج و استرس خویش کاسته و بر ذهن، حس درونی خودش مسلط گردد و بر اساس آن به ارزیابی خویشتن و سایرین پرداخته و با دیدگاه حل مسأله و مواجهه مثبت رخدادهای زندگی را مدیریت کند. 

سرفصلهای برگزاری کارگاه: 

 ردیف  عنوان
 1
 نقش معنا در زندگی انسان 
 2
 نقش باور در زندگی انسان 
 3
 نقش رسانه در زندگی انسان 
 4
 درک خواص روانی پایه و کارکردهای آن‌ها
 5
 درک ناخودآگاه و اثر آن در زندگی
 6
 درک انسان به عنوان یک هستی پیچیده و سیستمی
 7
 شناخت اصول روانشناسی ترکیبی و روش‌شناسانه (روان‍شناسی معناگرا، روان‌شناسی هیجانی-رفتاری-عقلایی)
 8
 روشهای تحلیل رفتار خود و استفاده از نگرش سیستمی 
 9
 مهارتهای تجزیه و تحلیل شرایط روانی نسبت به موضوعات روزمره زندگی و روش مواجهه با آن برای بهبود 

 

 

بازگشت به فهرست دروس مهارتهای نرم      آکادمی آروین     دوره‌های پودمانی     خدمات ومحصولات آروین