انسان بدون تربیت بسیار دور است از آنچه می‌تواند باشد.

 بودنی لذت‌بخش و رضایتمندانه.

ترکیب لذت و رضایت، هنر تربیت حقیقی است.

تربیت صحیح بر اساس یک شناخت سیستمی و کل‌نگر از انسان و کلیه مفاهیم کلیدی وابسته ممکن است.

در این دوره دریچه‌ی نوینی از نگاه به انسان و ویژگی‌های وی برای شما گشوده خواهد شد و آنگاه پی خواهیم برد که چه اشتباهات و کمبودهایی در تربیت خودمان و دیگران داریم!

فهرست محتوا

¨ درک انسان به عنوان یک سامانه پیچیده

¨ شناخت ابعاد ماهوی انسان بر اساس یک مدل فلسفی کاربردی

¨ تجزیه و تحلیل سازوکار رشد

¨ تجزیه و تحلیل مبانی تربیتی

¨ درک ساختار روانی انسانی

¨ درک ساختار اجتماعی زندگی

¨ درک مفهوم فرهنگ

¨ درک مفهوم زیبایی‌شناسی

¨ درک مفهوم زبان شناسی

 

 

بازگشت به فهرست دروس مهارتهای نرم      آکادمی آروین     دوره‌های پودمانی     خدمات ومحصولات آروین