درک زندگی و بسیاری از سرنمون‌ها، الگوها و پدیده‌های مؤثر بر زندگی ما در خودآگاه ما نیست و اگر هست مورد اندیشه و کنکاش ما نبوده است. با نسخه آماده‌ی بدون پالایش و انگیزه، زندگی چندان سودمند و مسرت‌بخشی شکل نخواهد گرفت. باید بر ابعاد مختلف خوشبختی نظر افکند و ریشه‌های خلق خوشبختی را یافت. این دوره آموزشی به سبب آن که شخص چند دوره دیگر را گذرانده است طراحی شده است و اگر نه دوره‌ای طولانی و نیازمند هم‌اندیشی زیادی است.

سرفصلهای برگزاری کارگاه: 

 ردیف
 عنوان
 1
 مروری بر مفهوم آگاهی و هوشیاری
 2
 مروری بر مفهوم حکمت و استراتژی
 3
 مروری بر مفهوم ایمان 
 4
 درک مراحل بلوغ و ترقی 
 5
 خودآگاهی و خودبودگی
 6
 انسان و جهان

 

 

بازگشت به فهرست دروس مهارتهای نرم      آکادمی آروین     دوره‌های پودمانی     خدمات ومحصولات آروین