تعریف: مربیگری عبارت است از یک فرایند همراهی و مشاره که نهاد مخاطب (شخص، گروه یا سازمان) از وضعیت فعلی به وضعیت بهتر و با مطلوبیت بیشتر مهاجرت نماید. در این همراهی «مربی» وظیفه همراهی، همزیستی و تعامل سازنده دارد. مربی در این رویه نقش معلم، مشاور، تسهیلگر و دوست را به صورت توأمان بازی می‌کند.

انواع خدمات مربی‌گری

هر یک از انواع خدمات مربیگری شرایط مخصوص به خود را دارد و رویه‌ی اجرایی آن متفاوت است اما در مجموع، یک رویه مبنا، زیربنای همه این خدمات است. این رویه یک چرخه تکرار شونده است که حداقل دو ماه که تا حدود سه سال قابلیت امتداد دارد. هدف از مربیگری و نیاز مطرح شده برای آن، تعیین کننده مدت زمان و هزینه آن است.