تعریف: عبارت است از آن نوع ارزیابی که ویژگیها، شرایط، شایستگی‌ها و نقاط ضعف یک شخص مورد سنجش و تحلیل قرار می‌گیرد.

نوع ارزیابی: حسب نوع کاربرد مورد نظر تعیین و سپس ارزیابی انجام خواهد شد.

ارائه نتیجه ارزیابی: به چند صورت مختلف قابل ارائه است؛ شامل گزارش کتبی، گزارش شفاهی، گزارش کتبی-شفاهی.

مخاطب نتایج ارزیابی: (1)خود شخص، (2)اگر درنقش فرزند ارزیابی و سنجش شده باشد، اولیای وی، (3)اگر در نقش کارمند باشد، مدیر وی، (4)اگر برای استخدام یا جانشین‌پروری باشد، شخص تصمیم‌گیرنده مرتبط در سازمان و (5)اگر دانش‌آموز باشد مدیران و معلمان وی در مدرسه، (6)اگر در نقش همسر باشد برای همسر متقابل وی و ....

انواع تحلیل و گزارش: (الف)گزارش تحلیلی که مهمترین نوع گزارش است شامل خصوصیات و ویژگیهای کشف شده در ارزیابی است که به طور کامل تشریح و استنتاجات کاربردی ارائه می‌شود. در این نوع گزارش چندان اسامی و مدلها مهم نیستند و نتایج کاربردی به عنوان مبنای تصمیم‌گیری و برنامه‌‍ریزی برای رشد و توسعه شخصی قابل استفاده خواهد بود. (ب)گزارش پروفایلی که عملاً مدل شناسایی شده شخص به ازای هر ارزیابی معرفی و شخص میتواند بر اساس نتیجه پروفایلی خود به مطالب مرتبط آن نوع ارزیابی مراجعه و نسبت به شناخت خود اقدام نماید. (ج) ترکیب الف و ب که شاید بیشترین جذابیت را در بین مخاطبان دارد. توضیح تکمیلی این که، حسب مورد، گزارش‌ها می‌توانند کوتاه یا بلند باشند که این بستگی دارد به کاربرد مورد نظر و نوع توافق با مخاطب.

خدمات ارزیابی شخصی: (1)سنجش و تحلیل ایستا یا چهارچوب روانی و شاکله شخصیتی، (2)سنجش و تحلیل پویا یا توان روانی و هوش زندگی، (3)سنجش و تحلیل مهارتها و دانش؛ {حسب نوع قرارداد یا پروژه با مشتری ترکیبی از این موارد استفاده خواهد شد. مثلاً اگر نیاز مطرح شده، انتخاب مدیر عامل برای یک مجموعه بزرگ باشد یا پدر و مادری بخواهند فرزندشان به طور کامل تحت مربیگری قرار بگیرد از ترکیب هر سه ارزیابی استفاده خواهد شد.}

"مدل شایستگی" جامع یک شخص در شکل زیر نشان داده شده است که همین سه بخش اصلی مبنای سه بعد ارزیابی و تحلیل یک شخص هستند:

طبق این مدل هر شخص برای هر موقعیت کاری مانند استخدام در شغل جدید، مدیریت و... باید ترکیب مناسب و متناسبی از استعداد، آمادگی، مهارت و دانش را داشته باشد. همچنین برای موقعیت‌های زندگی مانند ازدواج، انتخاب رشته تحصیلی و ...

خدمات ارزیابی شخصی عبارتند از:

  1. خدمت ارزیابی و تحلیل شاکله روانی و چهارچوب شخصیتی (سنجش ایستا)
  2. خدمت ارزیابی و تحلیل توان روانی و هوش زندگی (سنجش پویا)
  3. خدمت ارزیابی و تحلیل وضعیت دانش و مهارت حرفه‌ای (سنجش علمی-کاربردی)
  4. سنجش پروفایلی (یکی از مدلهای ارزیابی انتخاب و گزارش فقط برای آن مدل ارائه میشود)
  5. خدمت ارزیابی جامع برای مربیگری و مشاوره (سنجش ترکیبی)

فهرست انواع ارزیابی پروفایلی مورد استفاده -->>

فهرست انواع ارزیابی تجمیعی و موضوعی مورد استفاده -->>

 

  • فهرست خدمات ارزیابی و تحلیل ویژگی شخصیتی و شاکله روانی برای یک شخص

 

سطح

 پرسشنامه*

گزارش مکتوب

کارگاه آموزشی-توجیهی

جلسه مشاوره

کارگاه بازخورد و نقد

یک

دارد

دارد

-

-

-

دو

دارد

دارد

دارد

-

-

سه

دارد

دارد

دارد

دارد

-

چهار

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

 

برای دسترسی به سنجشهای روانسنجی در این جا کلیک کنید یا به سایت HSCM.IR مراجعه بفرمایید.