تعریف: ارزیابی گروهی آن نوع از ارزیابی است که با هدف خاص و برای کاربردی خاص یک گروه اجتماعی یا سازمانی، مورد سنجش و تحلیل قرار گرفته و نتایج آن به صورت کتبی برای درخواست دهنده تهیه و ارائه می‌شود.

محدودیت حرفه‌ای در تهیه گزارش تحلیلی گروه: رعایت مسائل اخلاق حرفه‌ای و مسائل شخصی در ارائه گزارش

موارد پوشش: (1)خانواده، (2)تیم کاری، (3)یک اداره، (4)یک شورای تصمیم‌گیری، (5)تیم ورزشی، (5)یک استارتاپ و ... را آغاز نماید.

اصلیترین نتایج تحلیل یک گروه:(الف) میزان هماهنگی و هم‌افزایی، (ب)میزان توازن و تعادل، (ج)گلوگاه‌های توسعه و همکاری، (د) نقاط قوت و قابل اتکاء و ...

نتایج کاربردی: (الف) توصیه برای مدیر یا شخص اصلی به منظور تغییر در تیم اعم از تغییر در افراد یا تغییر در رفتار و شایستگی ایشان؛ (ب) پیشنهاد تغییر نقش‌ها درتیم و پیشنهاد بهبود ترکیب در تیم؛ (ج) گزارش‌های تقابلی برای راهنمای افراد به منظور رفتار بهینه با هر یک از سایر افراد گروه؛ (د) پیشنهادهای آموزشی و مربی‌گری

فهرست ارزیابیها و تحلیل گروهی:

  • نقش‌های ترجیحی و برازنده افراد گروه
  • خصوصیات ارتباطی هر یک از افراد گروه
  • هوش هیحانی و اجتماعی گروه
  • میزان انسجام و هم افزایی گروه
  • سطح استرس گروه
  • وضعیت رهبری و مدیریت گروه
  • وضعیت ریسک‌پذیری
  • وضعیت ایجاد ریسک
  • میزان قابلیت اعتماد به پایداری و تعادل گروه
  • تحلیل ناسازگاری و عدم انسجام در گروه