تعریف: ارزیابی سازمانی عبارت است از بررسی شرایط و موقعیت یک سازمان، به منظور یک کاربرد ویژه، اصلاح نظام مدیریت یا مدیریت راهبردی و تغییر ...

دیدگاه: در ارزیابی سازمان دیدگاه آسیب‌شناسانه به منظور شناسایی ضعفها و گلوگاه‌ها جایگاه اصلی را به خود تخصیص می‌دهد. بدیهی است نقاط قوت و موارد مثبت برای بهبود و ترقی مهم هستند اما به همان میزان هم بدیهی است که از آنها برای غلبه بر چالشها  و رفع ضعفها باید استفاده شود.

تحلیلهای سیستمی و مدیریتی: (1)وضعیت بلوغ سازمانی و میزان مطلوبیت نظام مدیریتی (2)وضعیت بلوغ اطلاعاتی و مطلوبیت مدیریت داده‌ها؛ (3)وضعیت بلوغ مدیریت منابع انسانی؛ (4)میزان استراتژیک بودن و میزان راهبردپذیری، (5)میزان همر‌افزایی و انسجام سازمانی؛ (6)بلوغ فناوری اطلاعات و میزان مطلوبیت آن؛ (7)وضعیت رقابتی و هوش رقابتی؛ (8)وضعیت بلوغ فرایندی و ...

تحلیلهای روانی و اجتماعی: (1)وضعیت استرس و خستگی؛ (2)هوش ارتباطی، هیجانی و اجتماعی؛ (3)مطلوبیت رهبری؛ (4)وفاداری؛ و ...

نتایج کاربردی: (الف)پیشنهاد بهبود و بازمهندسی؛ (ب)طرح توسعه راهبردی و مدیریت تغییر؛ (ج)طرح توسعه شرایط روانی و اجتماعی؛ و...

 

فهرست موارد ارزیابی و تحلیل سازمانی 

 

حوزه روانی و اجتماعی حوزه سازمانی و مدیریتی
 هوش هیجانی سازمان سطح بلوغ سازمانی 
هوش ارتباطی سازمان  وضعیت هوش رقابتی  
وضعیت استرس سازمانی میزان بلوغ مدیریت اطلاعات
وضعیت خستگی سازمانی بلوغ راهبردی و رهبری
میزان انسجام و هم‌افزایی سازمانی ارزیابی تکامل و کارایی نظامهای مدیریتی
پروفایل شهروندی سازمان و کیفیت زندگی کاری وضعیت بلوغ فرایندی
شاکله فرهنگ سازمانی شرایط وفاداری نیروی انسانی
  پروفایل بازاریابی و فروش
  ارزیابی بلوغ مدیریت منابع انسانی