بخشی از هستی ما به مرور زمان و بر اساس روند رشد، نوع تربیت و رخدادهای زندگی شکل می‌گیرد که البته در هر برشی از زمان که در نظر بگیریم حسب شرایط حالات روانی و فعالیت ذهنی ما موقعیت خاص خود را دارد. بر اساس این حالات است که نوع، سطح، جهت و شرایط آمادگی ما برای موقعیتهای مختلف زندگی چه این موقعیتها مطلوب ما باشند یا نامطلوب، شکل می‌گیرد؛ بنابراین بسیار مهم است که نوع و میزان آمادگی روانی خودمان را بسنجیم و بشناسیم تا نقاط قوت و ضعف خودمان را دریابیم. با این گونه دریافتها می‌توانیم شرایط رفتاری بهتر و قابل اعتمادتری داشته باشیم. این گونه ارزیابی و تحلیل را "ارزیابی توان روانی و هوش زندگی" نام نهاده‌ایم، "توان روانی و هوش اجتماعی"  بر خلاف  "شاکله روانی و چهارچوب شخصیتی"، بسیار تابع روند رشد و شرایط زندگی است و بخش بزرگی از آن اکتسابی است و از این رو برای فرایند مشاوره و مربی‌گری بسیار کاربرد دارد. اصولاً هر انسانی در جغرافیای روان خودش صاحب فضیلتها و ویژگیهای مثبتی است که باید آنها را بشناسد تا نقطه عظیمت صحیح و مناسبی برای رفتار در هر موقعیتی انتخاب کند و به خصوص بتواند رفتارهای خودش را تعبیر و تفسیر نماید. هر چه بیشتر بتوانیم خودمان را تحلیل کنیم، از "غرور منفی" دورتر و به سمت "عزت نفس" نزدیکتر میشویم.

فهرست ارزیابیها و  تحلیلها و اجزای گزارش سنجش توان روانی و هوش زندگی

فهرست مواردی که در ارزیابی توان روانی و هوش زندگی مورد تجزیه و تحلیل واقع می‌شوند عبارتند از:

 • فضیلتهای اصلی و ویژگیهای مثبت دارای اولویت و قابل اتکاء
 • هوش هیجانی
 • هوش اجتماعی
 • معناهای سطحی زندگی
 • معناهای عمیق زندگی
 • الگوی مواجهه با چالش و عبور از آن
 • سرمایه روانی
 • هوش راهبردی
 • قابلیت رهبری
 • وضعیت استرس و خستگی
 • امیدواری و آمادگی
 • شادمانی و رضایت
 • شیفتگی مثبت
 • ...

در نتیجه این ارزیابی شما می‌توانید ضمن تکمیل شناخت استعدادهای خودتان (بخش اصلی استعدادهای روانی و ذهنی شما در ارزیابی ایستا حاصل می‌شود)، نقاط قوت و ضعف خودتان را بهتر بشناسید و بدانید که میزان آمادگی شما برای زندگی، شغل یا موقعیتهای خاص چگونه است. با ذکر یک مثال این موضوع بهتر روشن میشود:

{فرض کنید در ارزیابی شاکله روانی و چهارچوب شخصیتی، شخص فردی مناسب برای مدیریت ارشد است. این تشخیص، شناخت استعداد ذاتی فرد است اما در "سنجش پویا" یا همان "سنجش توان روانی و هوش زندگی"، تشخیص داده شود آمادگی وی کافی نیست یا ضعفهای جدی دارد. بنابراین صرف داشتن شاکله روانی مناسب وی برای مدیریت ارشد کافی نیست بلکه شرط لازم است. شرط کافی آن است که وی آمادگی لازم را به دست آورد. گاهی فرد تربیت شده و آماده حتی اگر امتیاز کمتری نیز در "تحلیل ایستا" (تحلیل چهارچوب شخصیتی) بیاورد برای ایفای نقش مدیرتی ارشد مناسبتر باشد. فرایند "مربیگری" در واقع فرایند ایجاد آمادگی فرد است تا در راستای استعداد خودش نقش‌آفرینی کند و جایگاه متناسب خودش را بیابد.بنابراین باید دقت کرد که استعداد به تنهایی کفایت نمیکند و آمادگی نیز لازم است. البته "آمادگی" به سه بخش (1) آمادگی روانی (توان روانی و هوش زندگی)، (2) آمادگی مهارتی و (3) آمادگی دانشی تقسیم می‌شود. در این بخش میزان آمادگی روانی مورد نظر است}

فهرست خدمات سنجش توان روانی و هوش زندگی

سطح  پرسشنامه* گزارش مکتوب کارگاه آموزشی-توجیهی جلسه مشاوره

کارگاه بازخورد و نقد

یک دارد دارد - - -
دو دارد دارد دارد - -
سه دارد دارد دارد دارد -
چهار دارد دارد دارد دارد دارد

* پرسشنامه چند مرحله ای که متشکل از چند پرسشنامه استاندارد مجزا است. حداقل پنج پرسشنامه برای یک ارزیابی استفاده میشود. (مهمترین بخش این خدمت گزارش تحلیلی است که در همه سطوح ارائه می‌شود. سایر اجزای خدمت حسب نوع نیاز مخاطب و شرایط زمان و هزینه تعیین خواهد شد)