ارزیابی حرفه‌ای در "مرکز توسعه سرمایه‌های اجتماعی آروین" به دانش و مهارت در حوزه مدیریت، توسعه کسب‌وکار، مهندسی سیستمها قرار می‌گیرد.

این گونه دانش و مهارتها دو وجه اصلی دارد: (اول) همه افراد به بخشی از دانش و مهارت نیاز دارند و (دوم) برخی افراد به واسطه شغل یا علاقه به آنها نیاز دارند. بنابراین، ارزیابی، سنجش و همچنین آموزش این گونه دانش و مهارتها، حسب مورد برای هر دو وجه قابل تنظیم و ارائه است.

توجه: ارزیابی در این نوع خدمت بیشتر جنبه آزمون تعیین سطح دانش و مهارت است و با ارزیابیهای روانسنجی که در دو خدمت دیگر ارزیابی مرکز تعریف شده است تفاوت دارد.

فهرست ارزیابیهای حوزه حرفه‌ای‌گری، مدیریت و مهندسی سیستمها عبارتند از:

گروه مهارتها و شایستگیهای حرفه‌ای
 • گرایش و گونه کارآفرینی
 • دانش و مهارت کارآفرینی
 • گرایش و گونه رهبری-مدیریت
 • دانش و مهارت رهبری-مدیریت
 • بلوغ سیستمی
 • سواد سیستمی
 • بلوغ حل مساله
 • دانش حل مساله
 • مهارت حرفه ای گری عمومی
 • مهارت حرفه ای گری B2B
 • درک و بینش نظام مدیریت
 
 گروه دانش مدیریتی
 • مدیریت منابع انسانی
 • مدیریت فرایندها و ساختار
 • مدیریت پروژه
 • مدیریت مشتریان
 • مدیریت کیفیت
 • مدیریت داده‌ها و اطلاعات
 • هوش رقابتی
 • ارزیابی عملکرد