ارزیابی پروفایلی یک ارزیابی محدود است که بر اساس یک مدل ویژه انجام می‌پذیرد. نتیجه این ارزیابی یک پروفایل مشخص است. مثالهای اصلی اینگونه ارزیابی عبارتند از: MBTI step1 ،MBTI step2، DISC،
FIRO، TKI، CDP، CPI، Enneagram، PSYCHAP،Belbin، MTRI، و ... . این مدلها هر یک کاربرد ویژه دارند و مهمتر از آن که نتیجه ظاهری آنها چه میشود، تجزیه و تحلیل مبتی بر آنها است که بسیار مهم است و معمولاً ضعف جدی در این تجزیه و تحلیلها وجود دارد و این ارزیابیها ارزش خود را وامینهند. باید دقت نمود که هر مدل بر بنیان یک نظریه خاص طراحی شده است و برای نتیجه‌گیری کاربردی و مناسب از آن نباید به نتیجه ظاهری آن که یک عنوان یا چند کاراکتر انگلیسی است بسنده نمود. در بخش تحقیق و توسعه شرکت اروین کلیه این مدلها به طور کامل شناسایی و روش تحلیل مبتنی بر آنها تدوین شده است و از این رو حسب مورد قابل استفاده هستند. البته پیشنهادهای ما همانگونه که در بخش "کانون ارزیابی" شرح داده‌ای روشهای ارزیابی ویژه ای طراحی نموده‌ایم که برای شناخت و سپس برنامه‌ریزی توسعه شخصی و حرفه‌ای پیشنهاد می‌شوند؛ اما اگر شخص یا سازمانی یک ارزیابی و همچنین آموزش یک مدل خاص را تقاضا نماید این خدمت به طور کامل ارائه میشود.

ارزیابیهای پروفایلی به چند گروه کلی تقسیم میشوند که فهرست آنها در ادامه ارائه شده است. هر مورد به صورت مجزا برای ارزیابی قابل استفاده است و بدیهی است که نتیجه آن علی رغم فواید بسیار زیاد از دقت کافی و نتیجه‌گیری قطعی کافی نیست. به همین دلیل  یکی از چهار خدمت (1)ارزیابی ایستا، (2)ارزیابی پویا، (3)ارزیابی حرفه‌ای و (4)ارزیابی برای مربیگری و مشاوره؛  که هر یک ترکیبی از چند ارزیابی و یک تحلیل خبرگانی پیچیده هستند پیشنهاد می‌شوند.

 

انواع ارزیابی پروفایلی

  

گروه

عنوان

شرح

 تیپ عمومی ویژگیهای پایه‌ای شخصیت

تیپ شخصیتی 

MBTI-S1

تیپ شخصیتی

MBTI-S2

تیپ شخصیتی Aو B

 

الگوی کاربری مغز

HBDI

الگوی کاربری مغز

NBI

 الگوی کنش و واکنش و برهمکنش

نقش تیمی و کار تیمی 

Belbin

مواجهه با ناسازگاری 5گانه

TKI

مواجهه با ناسازگاری دوگانه سلسله مراتبی

CDP

الگوی واکنش و مواجهه

GWPQ

حضور در جمع و بروز در ارتباطات 

FIRO

پرسشنامه سازگاری بل

BAI

مقیاس بازداری/ فعال‏سازی رفتاری

BAIS

 نمادهای تیپیک و ترکیب ویژگی‌ها

تیپهای نمادین 3 (متوسط)

Enneagram

تیپهای نمادین 4 (خیلی بلند)

CPI

مدل رفتاری ترکیبی ارتباطات، تصمیمگیری و هوش هیجانی چهارگانه    

DISC4

مدل رفتاری  ترکیبی ارتباطات، تصمیمگیری و هوش هیجانی هشتگانه    

DISC8

کهن الگوها

JUNG Archetypes

پرتره‌ی غالب نمود شخصیتی

NPSP25

نمادهای تیپیک و توأم با گونه تنش روانی

تیپهای نمادین 1 (خیلی کوتاه)

BIG5

تیپهای نمادین 2 (بلند)

NEO

پرسشنامه 16 عاملی شخصیت کتل

16PF

پرسشنامه شخصیتی آیسنک

EPQ

سنجش شش فاکتور شخصیت

Hexaco

روانشناسی مثبت و توان روانی

وضعیت اعتماد به نفس و عزت نفس عمومی

Self Steem /SEI

فضیلتهای کلی

VIA Model 1/ Strengths

اجزای فضیلتها

VIA Model 2/ Strengths

شادمانی و رضایت

Hapiness / Willingness /PERMA/OHQ/grit

آمادگی مثبت

Positive Readiness

امیدواری

Hopeness /MHS

سرمایه روانی

PsyCap

شیفتگی مثبت

Positive enamoured & Flow

معنای عمومی زندگی

General meaning

معنای عمیق زندگی

Profound Meaning

زمینه ذهنی

Mind sets

فرم کوتاه روانی- اجتماعی نیرومندی من

PIES.32

فرم بلند روانی- اجتماعی نیرومندی من

PIES.64

مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف

PWBS

مقیاس تاب‏آوری کانر- دیویدسون

CD-RISC

مقیاس نستوهی (سخترویی)کوباسا

HS

پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت

WHOQOL

پرسشنامه طرحواره‏های ناسازگار اولیه یانگ

YEMSQ

آزمون تصور از خود بک

BSCT

پویایی و هوش زندگی

الگوی هوش اجتماعی- سازمانی 360

HeyG

الگوی هوش اجتماعی- ارتباطی 360

EQ-I / BARoN/

هوش هیجانی 1

SSEIT

هوش هیجانی 2

MSEIS

سازوکار تدافعی -مقابله - تطبیق

 /CQS /CISS /WCCL

روش مواجهه با موقعیتها

Confronting Method

نیم‏رخ سبک زندگی ارتقاءدهندة سلامت

HPLP-II

مقیاس کیفیت زندگی

SF-36 /

شرایط تنش و استرس

وضعیت استرس ( )

Stress Conditions

منابع استرس

Stress Resource

وضعیت خستگی شغلی

Burn out

وضعیت اضطراب

BECK/Spilv/STAI-Y/CAQ/HARS

پرسشنامه حالت- رگه اضطراب اسپیلبرگر

Spilv

مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس

STAI-Y

پرسشنامه اضطراب کتل

CAQ

مقیاس درجه‏بندی اضطراب همیلتون

HARS

وضعیت افسردگی

HDRS / EPDS /BDI

وسواس

مقیاس وسواسی- اجباری ییل-براون

بروز خشم

STAXI-2