کلیه خدمات «کانون ارزیابی» برای شروع مشاوره و مربیگری قابل استفاده هستند و همه خدمات ارزیابی میتواند همراه مشاوره و مربیگری باشد؛ به خصوص که کلیه ارزیابی‌ها همراه یک گزارش تحلیلی است و عملاٌ گام مهمی در مشاوره و مربیگری برداشته میشود. هنگامی که در خصوص ارزیابی جامع برای مشاوره و مربیگری صحبت میشود منظور این است شخص، گروه یا سازمان برای اخذ «خدمات مربیگری و مشاوره» ابراز آمادگی نموده است و متناسب با نوع نیاز تعریف شده یک سبد ارزیابی تعریف شده و بر اساس نتایج آن فرایند مربیگری و مشاوره آغاز میشود. لازم به ذکر است که ارزیابی برای مشاوره و مربیگری شاید در طی چند مرحله انجام شود. جزئیات بیشتر در بخش «کانون مربیگری» شرح داده شده است. 

مهمترین نکته در این نوع ارزیابی آن است که محوریت کار روند مربیگری و مشاوره است. ارزیابیها و تحلیلها حسب نیاز و به ترتیب استفاده میشوند و هدف محدود به ارائه گزارش تحلیلی و شناخت نیست بلکه «همراهی برای توسعه شخص، گروه یا سازمان» محور اصلی خدمت است. 

با توجه به توضیحات فوق باید به نکات زیر توجه نمود:

  • ارزیابی و تحلیل شخص، گروه یا سازمان، بر اساس ترکیبی از بین همه مدل‌های موجود (فهرست مدلهای سنجش و تحلیل پروفایلی) طرحریزی می‌گردد.
  • اینگونه ارزیابی در طی چند مرحله به صورت پیشنیازی در رویه مربیگری و مشاوره انجام می‌شود.
  • خود شخص در تهیه گزارش تحلیلی خود نقش آفرینی فعال دارد.

به صورت پیشفرض، در مجموع اگر یک تیم مورد نظر باشد (مثلاً تیم یک استارتاپ، تیم اصلی متقاضی یک وام، تیم مجری یک پروژه، تیم پیمانکار، یک گروه کاری یا اداره در یک سازمان یا شرکت و ....) از ارزیابی گروهی استفاده می‌شود؛ که حسب نیاز برخی بخش‌های ارزیابی پررنگ و بخشی کمرنگ و به همین قیاس در تحلیل و ارائه گزارش (اگر شخص باشد) یک بسته ارزیابی از روی ارزیابی شخصی انتخاب خواهد شد. نکته مهم طراحی بسته ارزیابی متناسب با نوع مربیگری است.