مربیگری شخصی، رویه‌ای است که شخص از یک وضعیت موجود به یک وضعیت مطلوب نزدیک شود و آمادگی ذهنی و روانی کافی را به دست آورد. در مربیگری شخصی دو گونه خدمت وجود دارد: (الف)عمومی، که برای هر شخصی تقریباً یکسان است  و  (ب)کاربرد ویژه، که همان رویه و روش الف را دارد و در حد نیاز تعریف شده متناسب‌سازی می‌شود.

رویه مربیگری شخصی

شرح فرایند مربیگری شخصی

گام اول:

 •  بدون هیچ پیش‌فرض و پیش‌داوری، «ارزیابی ایستا» انجام میشود.
 • دو جلسه آموزش خودشناسی برگزار میشود و در آن جلسات، ارزش «خودشناسی» و روش‌های آن توضیح داده می‌شود.
 • بر اساس ارزیابی یک گزارش ویژه برای شخص تهیه می‌شود و به وی برای مطالعه ارائه می‌شود و حدود ده روز برای مطالعه گزارش وقت داده می‌شود.
 • یک جلسه پرسش و پاسخ چالشی برگزار می‌شود (در صورت شناخت بهتر گزارش هم به روز می‌شود).
 • شخص باید شناخت از خودش را توضیح دهد و ابعاد مختلف زندگی گذشته خودش را مبتنی بر آن تفسیر نماید و نقاط قوت و ضعف خودش را برشمارد.

گام دوم:

 • بدون هیچ پیشفرض و پیشداوری، «ارزیابی پوبا» انجام میشود.
 • دوجلسه آموزش روانشناسی مثبت برگزار میشود و در آن جلسات، ارزش روانشناسی مثبت و ابعاد مختلف آن توضیح داده می‌شود.
 • بر اساس ارزیابی یک گزارش ویژه برای شخص تهیه میشود و به وی برای مطالعه ارائه میشود و حدود ده روز برای مطالعه گزارش وقت داده می‌شود.
 • یک جلسه پرسش و پاسخ چالشی برگزار میشود (در صورت شناخت بهتر گزارش هم به روز میشود)
 • شخص باید تحلیلی از خودش را ارائه دهد و ابعاد مختلف زندگی گذشته خودش را مبتنی بر آن تفسیر نماید و نقاط قوت و ضعف خودش را برشمارد.

گام سوم:

 • برنامه توسعه شخصی تهیه می‌شود.
 • دوره تمرین و ممارست طی می‌شود.
 • ده جلسه دوره آموزشی تکمیلی برگزار میشود شامل فنون پایه ارتباطات (مذاکره، مدیریت ناسازگاری، یادگیری، آموزش، روابط عمومی، کار تیمی)، مدیریت استرسی، زندگی متعادل، خودکاوی و خودیابی و....
 • برای ادامه همراهی و ارتباط، توافقات و هماهنگی‌ها انجام خواهد پذیرفت.

 

در این دوره،

 1. 28 ساعت آموزش، 8 ساعت چالش، تحلیل و مصاحبه، 4 ساعت برای برنامه‌ریزی توسعه شخصی، 4 ساعت هم حسب شرایط به مشاوره یا آموزش تخصیص داده می‌شود.
 2. پانزده ارزیابی معتبر انجام می‌شود.
 3. دو "گزارش تحلیلی شخصی" تقدیم می‌گردد.
 4. یک برنامه راهنمای توسعه شخصی تهیه می‌شود.
 5. شخص فرصت جدی برای شناخت و تحلیل خود می‌یابد.
 6. مدرک شرکت در دوره ارائه می‌شود.
 7. در صورت گذراندن آزمون رویه مربیگری، مدرک سطح مقدماتی مربی‌گری نیز اعطاء می‌‌شود. (البته،این آزمون نسبتاً دشوار و سختگیرانه است)