مربیگری سازمانی و مربیگری گروهی، نوعی از مربیگری است که مبتنی بر شرایط روانی و اجتماعی «سازمان» یا «گروه»، رویه همراهی و مشاوره آغاز می‌شود و تا سازمان یا گروه به نقطه مطلوب یا شرایط توافق شده اولیه برسد ادامه می‌یابد. طبق اصول مربیگری، همراهی باید منعطف و بر اساس شرایط بومی سازمان یا گروه باشد و بر اساس اصول کسب‌وکار باید محدوده مربیگری و هزینه و زمان آن مورد توافق طرفین باشد.

مربیگری سازمانی و مربیگری گروهی بر اساس شناسایی نقاط ضعف و به خصوص «مشکلات اساسی» یا «گلوگاه‌ها» طرح‌ریزی و اجرا می‌شود. مربیگری نیاز به تمرکز دارد و از این رو باید ارزیابی جامع اولیه انجام شود تا «مشکلات اساسی» یا «گلوگاه‌ها» مشخص شوند در غیر این صورت مربی نیز در تلاطم سازمان یا گروه درگیر شده و وطیفه خودش را نمی‌تواند انجام دهد.

گاهی نیز یک درخواست ویژه از مربیگری سازمانی یا گروهی، مورد نظر مشتری است مانند آماده‌سازی یک تیم برای یک کار گروهی در یک پروژه بزرگ یا آماده‌سازی سازمان برای یک تغییر خاص راهبردی یا تاکتیکی. بنابراین، نقطه تمرکز بر اساس درخواست مشتری مشخص می‌شود، اما رویه‌ی کلی این خدمت تفاوتی نمیکند. {در غیر این صورت، مربی خودش مسأله یا مسائل را برای تمرکز را انتخاب می‌کند.}

رویه مربیگری سازمانی یا گروهی

شرح رویه مربیگری سازمانی یا گروهی

 1. مرز گروه یا سازمان و نیازمندیهای اصلی سفارش دهنده تفاهم و مستند میشود.
 2. حسب این که گروه مورد نظر باشد یا سازمان ارزیابی (گروهی یا سازمانی) لازم طرحریزی و اجرا میشود (برای گروه، ارزیابی گروهی و برای سازمان، ارزیابی سازمانی)
 3. نتایج ارزیابی به صورت گزارش مکتوب ارائه می‌شود. (موارد تمرکز بر اساس نیازهای مطرح شده در محدوده پروژه و «گلوگاه‌»های شناسایی شده و «مشکلات اساسی» تعیین می‌شود)
 4. ذینفعان اصلی بر روی گزارش و نتایح تحلیل آن توافق کرده و در صورت نیاز گزارش را تصحیح و تکمیل مینمایند و حتی اگر لازم باشد ارزیابی‌های مجدد یا دقیق‌تری انجام خواهد شد.
 5. برنامه‌ریزی انجام می‌شود شامل سه بخش آموزش، مشاوره و مربیگری. مربیگری در همین خدمت پوشش داده میشود.آموزش به بخش آکادمی یا مراکز و مراجع دیگر ارجاع داده می‌شود. مشاوره نیز به بخش خدمات مشاوره مدیریت، خدمات تخصصی مهندسی، سایر بخشهای کانون مربیگری یا «شخص ثالث» ارجاع میشود.
 6. فرایند مربی گری گروهی یا سازمانی طبق برنامه شروع میشود
 7. به صورت مرحله شرایط بررسی و تمرینها و مهارت‌آموزیها، تعریف و پیگیری می‌شود و در صورت رسیدن به نقطه قابل قبول رویه خاتمه می یابد و در غیر این صورت یک ارزیابی جدید انجام و رویه تکرار می‌شود. 

نکات مهم:

 • رویه مربی‌گری گروهی یا سازمانی با «خدمات مشاور مدیریت» قابل ترکیب است.
 • رویه مربی‌گری گروهی یا سازمانی با «خدمات مشاوره مدیریت» متفاوت است. تمرکز مربیگری بر مشاوره حوزه‌های روانی و اجتماعی است و تمرکز مشاوره مدیریت بر حوزه فرایندها و مدیریت و کسب‌وکار و نظامهای سازمانی است.
 • هزینه و زمان مربیگری سازمانی و گروهی به صورت پروژه تعیین میشود.

انتظارات عمومی از رویه مربیگری گروهی یا سازمانی:

 • کاهش استرس شغلی یا استرس روزمره
 • جلوگیری از خستگی شغلی
 • ایجاد محیط کار بهتر
 • ایجاد جو شهروندی در محیط کار
 • ایجاد هم‌افزایی بیشتر و بهره‌وری افزونتر
 • ارتقای فرهنگ سازمانی
 • افزایش هوش هیجانی و ارتباطی
 • افزایش آگاهی سازمان و توسعه وفاداری به سازمان
 • ارتباط ارگانیک سازنده بین مدیریت و نیروی انسانی
 • توسعه مدل رهبری 
 • تسهیل مدیریت تغییر
 • تسهیل مدیریت پروژه
 • و ...