استخدام افراد جدید برای توسعه یک کسب‌وکار و گسترش سازمانی یا استخدام افراد جدید به جای افرادی که به هر دلیلی از پست سازمانی خود منفک شده‌اند یک دغدغه اصلی هر سازمان و  هر مدیریتی است.

موضوعی همیشگی و مهم؛ فردی که در یک سازمان استخدام می‌شود هزینه‌های زیادی برای سازمان به همراه دارد (به هزینه‌های خاموش و غیرمستقیم توجه فرمایید). اگر این فرد به درستی انتخاب نشود و با جایکاه شغلی مورد نظر تناسب نداشته باشد قطعاً بخشی از کارایی و موفقیت سازمان را با چالش مواجه می‌سازد. در مقابل اگر فرد مناسب باشد و با شغل مورد نظر تناسب داشته باشد، برای سازمان بهره‌وری و موفقیت به همراه دارد. به خصوص ترکیب افراد با هم در سازمان اگر ترکیب مناسبی باشد شاهد هم‌افزایی هستیم و در غیر این صورت شاهد چالشهای روزمره حاشیه‌ای هستیم.

این خدمت به سه صورت تعریف شده است:

اول) ارزیابی افراد و ارائه گزارش تصمیم‌سازی برای استخدام

دوم) ایجاد فرایند ارزیابی، استخدام و گردش شغلی و ارائه خدمات برای اجرای آن

سوم) ایجاد نظام ارزیابی و استخدام و  انتقال دانش به گونه‌ای که سازمان نظام طراحی شده را مستقلاً اجرا نماید.

 

اول) شرح خدمات ارزیابی برای استخدام

دوم) ایجاد فرایند ارزیابی، استخدام و گردش شغلی

این خدمت یک فرایند مشاوره در حوزه مدیریت منابع انسانی است که مراحل آن به شرح زیر است:

1- ارزیابی شرایط موجود

2- ارائه دو گزارش "آسیب‌شناسی" و "نیازسنجی"

3- ارائه فرایند کانون ارزیابی استخدام و جانشین‌گزینی (و در صورت درخواست فرایند گردش شغلی)

4- تصویب و پذیرش توسط کارفرما

5- تعیین روش پشتیبانی برای بخش تحلیل نتایج پرسشنامه‌ها

6- اجرای آزمایشی

7- نهایی‌سازی، استقرار و تحویل نهایی

(توجه: روش تعیین پاسخ پرسشنامه‌ها حسب توافق قابل ارائه است)

 

سوم)  ایجاد نظام ارزیابی و استخدام و  انتقال دانش

همان خدمات نوع دوم است، که دانش فنی روش تجزیه و تحلیل پرسشنامه‌ها مورد استفاده در نظام طراحی شده نیز آموزش و انتقال داده می‌شود (به دو نماینده معرفی شده از سوی مشتری انتقال دانش فنی انجام می‌شود، البته حق امتیاز دانش فنی فقط برای استفاده در محدوده سازمان طرف قرارداد است.)