دانش و مهارت مربیگری در چند دوره مختلف ارائه می‌شود:

  1. تربیت مربی درجه یک
  2. تربیت مربی درجه دو
  3. تربیت مربی درجه سه
  4. تربیت مربی درجه چهار

دوره تربیت مربی درجه یک:

 

دوره تربیت مربی درجه دو:

 

دوره تربیت مربی درجه سه:

  • گام 1- داشتن مدرک مربیگری درجه دو
  • گام 2- گذراندن دوره پودمانی روشهای ارزیابی پویا 
  • گام 3- روشها و فنون مربیگری و مشاوره
  • گام4-  گذراندن آزمون کتبی مربیگری درجه سه
  • گام 5- انجام پروژه پایانی مربیگری درجه سه

 

دوره تربیت مربی درجه چهار: