تبدیل شدن به یک مشاور حرفه‌ای با تحصیلات معمول آکادمیک و تجربه کاری به راحتی ممکن نیست؛ بلکه نیازمند خبرگی و مهارت حرفه‌ای و به اصطلاح دانش کاربردی (Know-how) است. وجود مشاوران حرفه‌ای نیاز جدی بازار است و یک الزام برای توسعه صنعت و اقتصاد است. در آکادمی آروین، بستر دانش حرفه‌ای تهیه و تدارک شده است تا شخصی که دانش و تخصص پایه را دارد، بتواند با گذراندن آن بتواند شرایط استخدامی و شغلی مناسبی برای خودش فراهم آورد. 

دوره‌های پرورش مشاور در سه سطح برگزار می‌شود:

مشاور سطح یک:

 1. گذراندن آزمون تعیین سطح (حسب نوع قرارداد قبولی در آزمون ورودی)
 2. گذراندان "پودمان بنیادین دانش مدیریت و حرفه‌ای‌گری"
 3. گذراندن دوره تجربی
 4. گذراندن آزمون نهایی مشاوره سطح یک

مشاور سطح دو:

 1. موفقیت در گذراندن دوره شاوره سطح یک
 2. گذراندن سه درس از مجموعه دروس "انتظامهای مدیریتی"
 3. گذراندن دوره تجربی مشاوره سطح دو
 4. گذراندن آزمون نهایی مشاوره سطح دو

مشاور سطح سه:

 1. موفقیت در گذراندن دوره مشاوره سطح دو
 2. گذراندن پودمان "فرامشاوره"
 3. گذراندن پودمان "شناخت و تحلیل گروه و سازمان" یا پودمان "مهندسی سیستمهای اقتصادی-اجتماعی"
 4. گذراندن دوره تجربی مشاوره سطح سه
 5. گذراندن آزمون نهایی مشاوره سطح سه

 

مشتریان بالقوه:

مدیران ارشد، معاونان سازمانها، مدیران عامل، مدیران برنامه‌ریزی، وزرا، معاون وزرا، مدیران کل سازمانهای بزرگ، مشاوران مدیریت، مهندسان صنایع، متخصصان گرایشهای مختلف مدیریت، مهندسان فناوری اطلاعات و ...

 

برخی مزایای دوره:

 • ارزیابیهای شخصی مختلف در طی دوره انجام شده و گزارش شناخت و تحلیل هر فرد از ابعاد مختلف تهیه و ارائه میشود.
 • مطالب تهیه شده مطالبی ترکیبی و کاربردی است و درطول دوره، مطالعه فعال و نقش تعاملی شرکت کننده، بسیار اثرگذار است.
 • هر دوره، مدت زمانی در حدود اکثر شش ماه دارد (فعالیت تجربی حسب شرایط زندگی و شغلی هر فرد تعریف میشود تا ممکن و شدنی باشد)
 • گواهی گذراندن دوره به افرادی که با موفقیت هر سطح را بگذرانند صادر میشود.
 • پس از گذراندن هر دوره، امکان همکاری در پروژه‌های شرکت وجود دارد.
 • پس از گذراندن هر دوره، امکان اخذ نمایندگی وجود دارد.