دوره‌های پودمانی دوره‌هایی هستند که چند دوره آموزشی تک درس در قالب یک برنامه آموزشی ارائه می‌شوند. به این ترتیب برخلاف دوره‌های تک درس فرد یک بسته دانشی کامل را فراگرفته و مقدمه خبرگی و تخصص در آن زمینه را برای خودش فراهم میکند. 

فهرست دوره‌ها پودمانی