مشاوره توسعه کسب‌وکار عبارت است از توجه جامع به یک کسب‌وکار همانند مالک اصلی کسب‌وکار، در این گونه مشاوره چهار کار محوری انجام میشود:

الف- شناخت        {شناخت و تحلیل محیط و بافت(ٍEnvironment & Context)، محتوا و شرایط (Content & Conditions) و فرایندها و بلوغ (Process & Maturity)}

ب- آسیب‌شناسی {شناسایی و تحلیل گلوگاه‌ها(Bottlenecks) و مشکلات ریشه‌ای(Core Problems)}

ج- طرحریزی         {تعیین اهداف و اقدامات در ابعاد مختلف نتایج شناخت (بخش الف) برای غلبه بر آسیبها(بخش ب)}

د-آماده‌سازی         {مربیگری اشخاص، مربیگری سازمان، مربیگری گروه‌ها، آماده‌سازی مدیریت، مربیگری برای موقعیت‌های خاص به منظور ایجاد حداقل‌های لازم برای مدیریت تغییر، مدیریت دانش و مدیریت پروژه}

 و در صورت نیاز این چرخه تکرار می‌شود. مشاوره توسعه کسب‌وکار مبتنی بر همراهی مبتنی بر اعتماد و تعامل دوسویه ممکن است.

شروط موفقیت مشاوره توسعه کسب‌وکار

1- مشاور، معادل پیمانکار در نظر گرفته نشود بلکه معادل شریک معتمد است.

2- مشاوره خودش حرفه‌ای باشد و شروط حرفه‌ای‌گری مشاوره را رعایت نماید. (رازداری، مهارت مربیگری، مهارت ارزیابی گروهی سازمانی، تسلط بر نظام جامع مدیریت، تسلط بر انتظام‌های مدیریتی، مهارت پیمانکاری)

3- هزینه مشاوره یک سرمایه‌گذاری محسوب گردد و به بهره‌وری آن توجه شود.

4- حداقل شرایط نظام کارفرمایی در سازمان مشاوره گیرنده (هماهنگی اجرایی، توجیه همه ذینفعان اثرگذار، توجه به همه ذینفعات اثرپذیر، ممانعت از جریانهای منفی و مخرب و ...)

نکات مهم در مشاوره کسب‌وکار

 • در خصوص عبارت کسب‌وکار باید عبارت عمومی business ،enterprise، company  یا organization را در نظر داشت که می‌تواند انتفاعی، غیرانتفاعی، خصوصی، دولتی یا بخش عمومی باشد.
 • واژه توسعه نیز متناسب با نوع کسب‌وکار معانی مختلفی دارد اعم از رضایت ذینفعان، رضایت مشتریان، افزایش سود، افزایش سهم بازار، غلبه بر ریسک‌ها، رفع چالش‌ها، ارتقای کیفیت، ارتقای ثبات و تداوم و .... یا ترکیبی از چند مورد از این موارد.
 • هزینه مشاوره کسب‌وکار نیز بر دو بخش است، بخش مرتبط با حق‌الزحمه مشاور و بخش مرتبط با نقش مشاور در موفقیت سازمان. به این ترتیب ریسک هزینه مشاوره برای طرفین متعادل میشود.

رویه ارائه خدمات

 1. گام اول: درخواست مشتری
 2. گام دوم: تکمیل پرسشنامه طرح موضوع  ( و جلسات مرتبط)
 3. گام سوم: تکمیل پرسشنامه شناخت مقدماتی ( و جلسات مرتبط)
 4. گام چهارم: تعریف مسأله (موضوع، محدوده، انتظارات و ...)
 5. گام پنجم: ارائه پیشنهاد اجرایی (شرح خدمات، زمان، هزینه و ...)
 6. گام ششم: عقد قرارداد یا موافقتنامه
 7. گام هفتم: اجرای قرارداد
 8. گام هشتم: خاتمه قرارداد
 9. گام نهم: مشخص کردن ارتباطات بعدی