در این پودمان دانش روش تحلیل ابزارهای روانسنجی ایستا آموزش داده می‌شوند که شامل موارد زیر است:

 • پیش‌زمینه علمی هر روش
 • کاربرد هر روش
 • روش تجزیه و تحلیل شخص مبتنی بر هر روش
 • محدودیت‌ها و چالش‌های هر روش
 • روش نوشتن گزارش بر اساس نتایج سنجش هر روش
 • آزمون نهایی

فهرست روشهای مشمول این پودمان (14 مورد):

 • تیپ شخصیتی ( MBTI Clearance /MBTI-1 / MBTI-2)
 • مدل رفتاری(DISC)
 • حضور در جمع و بروز در ارتباطات (FIRO)
 • نقش تیمی و کار تیمی (Belbin / 5BCT)
 • مواجهه با ناسازگاری (TKI / CDP)
 • الگوی کاربری مغز (HBDI / NBI)
 • تیپهای نمادین (BIG5/ Enneagram/ CPI)
 • کهن الگوها(JUNG Archetypes)

شرایط اجرایی: