در این پودمان دانش روش تحلیل ابزارهای روانسنجی پویا آموزش داده می‌شوند که شامل موارد زیر است:

 • پیش‌زمینه علمی هر روش
 • کاربرد هر روش
 • روش تجزیه و تحلیل شخص مبتنی بر هر روش
 • محدودیتها و چالشهای هر روش
 • روش نوشتن گزارش بر اساس نتایج سنجش هر روش
 • آزمون نهایی

فهرست روشهای مشمول این پودمان (18 مورد):

 • هوش اجتماعی (Social Intelligence)
 • هوش هیجانی (Emotinal Intelligence)
 • سطح هوشمندی زندگی (Life Intelligence Level)
 • سازوکار تدافعی (Defence Mechanism)
 • راهکارهای تطبیق (Coping Mechanism)
 • مهارتهای ارتباطی (Communication Skills)
 • روش مواجهه (Confronting Method)
 • وضعیت اعتماد به نفس (Self Steem)
 • فضیلتها (VIA Model/ Strengths)
 • شادمانی و رضایت (Hapiness / Willingness)
 • آمادگی مثبت (Positive Readiness)
 • امیدواری (Hopeness)
 • شیفتگی مثبت (Positive enamoured & Flow)
 • معنای عمومی1 (General meaning)
 • معنای عمیق2 (Profound Meaning)
 • وضعیت استرس (Stress Conditions & Stress Resource)
 • وضعیت خستگی شغلی (Burn out)
 • زمینه ذهنی (Mind sets)

 شرایط اجرایی: