در این دوره، شخص دانش و مهارتهای مربیگری شخصی و روشهای مرتبط را فراگرفته و بینش لازم را کسب خواهد نمود.

این پودمان معادل طی کردن  کل مسیر دانش و مهارت مربیگری شخصی است که در آکادمی ارائه میشود به استثنای فعالیتهای تجربی و پروژه‌های عملی، در نتیجه گذراندن این پودمان بخش نظری و ازمونهای کتبی دوره دانش و مهارت مربیگری را شامل میشود اما شخص مدرک  پودمان را دریافت میکند (برای مدرک مربیگری باید همان دوره دانش و مهارت مربیگری گذرانده شود یا پس از پودمان مراحل کارآموزی و پروژه‌های عملی انجام شود. (هر درجه مربیگری تعریف شده در کانون مربیگری یک بخش از پودمان است و گذراندن هر چهار مرحله معادل کل پودمان است؛ تنها تفاوت این پودمان با دوره دانش و مهارت مربیگری شخصی آن است که فعالیتهای تجربی و پروژه‌های اجرایی حذف خواهند شد. بنابراین اگر شخصی دوره دانش و مهارت را بگذراند علاوه بر مدرک مربیگری مدرک پودمان همان سطح از مربیگری را نیاز دریافت میکند)

 فهرست این پودمان به شرح زیر است:

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

بخش چهارم