در این پودمان شخص برای ارائه خدمات مشاوره سازمانی آماده میشود. برای این کار  5 فعالیت مختلف باید انجام شود:

1- گذراندن "پودمان انتظامهای مدیریتی" در آکادمی

2- گذراندن "پودمان مدیریت حرفه‌ای و مهندسی سیستمها" در آکادمی

3- گذراندن دوره "سنجش و تحلیل ویژگیهای شخصیتی و شاکله روانی" در کانون ارزیابی

4- گذراندن دوره "ارزیابی و تحلیل توان روانی و هوش زندگی" در کانون ارزیابی

5- گذراندن آزمون دو مرحله‌ای