در این پودمان هر چهار درس "مجموعه دروس دانش بنیادین مدیریت، مهندسی سیستمها و حرفه‌ای‌گری"  ارائه میشود و ازمون نهایی در سه مرحله گرفته میشود.

مزایای گذراندن این پودمان

  • هزینه این پودمان کمتر از جمع هزینه گذراندن دروس چهارگانه به صورت تکی است.
  • به سبب ارائه پیوسته‌ی دروس، از مطالب تکراری (که ناگزیر در ارائه مجزای دروس به صورت تکدرس لازم هستند)، پرهیز میشود.
  • برگزاری آزمون در سه مرحله به گونه‌ای است که یادگیری مبتنی بر چالش آزمون محقق شود.
  • شخص برای مشاوره سازمانی در ابعاد مختلف آماده می‌شود.