هنگامی که بخشی از وظیفه سازمانی یا فرایند داخلی سازمان به مشاور تخصیص داده میشود، مشاور در جایگاه کارفرما در محدوده تعریف شده ایفای نقش میکند. این مدل از کارسپاری سه حالت اصلی دارد:

  1. حالت اول) مدیریت طرح: یک طرح که شامل چند اقدام و پروژه است و بازیگران مختلفی در آن دخیل هستند به مشاور سپرده میشود و بر اساس آن طرح باید به سرانجام برسد.
  2. حالت دوم) عامل چهارم: در این وضعیت مشاور به جای کارفرما کلیه ارتباطات و اقدامات لازم را برای هماهنگی بین پیمانکاران، ناظران و خود کارفرما مدیریت میکند.
  3.  حالت سوم) مجری فرایند: در چنین وضعیتی برای مدت محدود یا نامحدود یک وظیفه داخلی سازمان به مشاور برون‌سپاری می‌گردد.

در اینجا تأکید اصلی ما بر موضوع "مدیریت طرح"  و  "عامل چهارم" است که در بسیاری از مواقع این دو مورد بر هم منطبق نیز می‌شوند.

شرح خدمات عمومی عاملیت چهارم:

شرح خدمات عمومی مدیریت طرح: