یکی از معضلات جدی سازمان‌ها نداشتن آمادگی و شرایط کارفرمایی است. یکی از دلایل اصلی شکست طرح‌ها وپروژه‌ها نداشتن نظام مناسب کارفرمایی است.

یک نظام مناسب کارفرمایی باید بتواند:

  1. کار را تعریف کند
  2. کار را بسپارد
  3. کار را تحویل بگیرد 

 و در عین حال

  • انسجام بین فعالیتها را حفظ و
  • هماهنگی بین ارکان خود را تنظیم نماید.

یکی از خدمات مشاوره مدیریت ایجاد نظام کارفرمایی است حال چه به صورت کلی و یا برای یک طرح / پروژه خاص.

بسیاری به غلط می‌پندارند شرط اصلی موفقیت پروژه، پیمانکار خوب است؛ درحالیکه شرط اول، وجود کارفرمای خوب است که تعبیرش میشود وجود "نظام کارفرمایی مناسب"!

در این خدمت، مشاور پس از ارزیابی شرایط و نیازمندیها اقدام به ارائه طرحی میدهد که حاوی (الف)"فرایندها"، (ب)"بسته‌های دانشی"، (ج)"بسته‌های آموزشی" و (د)"اقدامات مدیریت تغییر" است. آنگاه برای پیاده‌سازی طرح اقدامات لازم را انجام و همراهی لازم را خواهد داشت تا مشتری بتواند نظام کارفرمایی خود را مستقر و عملیاتی کند.