نظام پیمانکاری بسیار متفاوت است از کسب‌وکارهای خورده(retalis) یا انبوه (mass production). این در حالی است که بخش بزرگی از دروس و ادبیات مدیریت مشتریان، بازاریابی و فروش و حتی مدیریت پروژه پوشش دهنده نیازهای پیمانکاری در دنیای واقعی نیست. پیمانکاری یا به عبارت دیگری کسب‌وکارهای B2B و B2G قواعد و شرایط مخصوص به خود را دارند و اکثراً سازمانهای پیمانکاری در این زمینه ضعف جدی دارند یا نیازمند بهبود و ترقی هستند.

در این خدمات مشاوره چرخه حیات بازاریابی، چرخه حیات فروش و چرخه حیات مدیریت مشتری به صورت مجزا و البته به گونه‌ای منسجم و یکپارچه طراحی و در سازمان پیمانکار مستقر و عملیاتی میشود.