یکی از خدمات مشاوره، شناسایی مشکلات و آسیب‌های یک کسب‌وکار یا سازمان است. خیلی اوقات مدیران می‌خواهند وضعیت و شرایط خودشان را سیستماتیک، عینی و قابل تحلیل بشناسند. اگر هم نخواهند، باید بدانند که شناخت وضعیت یک سازمان بسیار مهم است. وضعیت کسب‌وکار و سازمان چیزی نیست که زیردستان گزارش می‌دهند یا در ذهن مدیر شکل گرفته است؛ بلکه وضعیت سازمان باید از فیلتر سنجش روشمند بگذرد و نتیجه، در قالب یک گزارش مشخص ارائه شود.

گزارش‌های مرسوم سازمانی و ذهنیت‌های مرسوم به دلایل مختلف دارای انحرافات و پوشش‌هایی است که اصل واقعیت رخ نمی‌نماید و شفافیت به مرور زمان از میان می‌رود. خدمت آسیب‌شناسی و تحلیل برای جبران این مشکل طراحی شده است. به خصوص که توجه کنیم فهم هر پرسشی نیمی از پاسخ است!

حوزه‌های آسیب‌شناسی و تحلیل که آروین آمادگی همکاری و مشاوره برای سنجش، تحلیل، آسیب‌شناسی و گزارشگری دارد:

 1. بلوغ سازمانی، وضعیت یکپارچگی نظام مدیریت و شاسایی نقاط ضعف کلیدی
 2. مدیریت فرایندها
 3. فناوری اطلاعات 
 4. مدیریت مشتریان
 5. مدیریت منابع انسانی
 6. وضعیت منابع انسانی
 7. مدیریت داده‌ها و اطلاعات
 8. مدیریت دانش
 9. مدیریت راهبردی
 10. وضعیت استراتژیک
 11. هوش رقابتی

اجزای تشکیل دهنده یک رویه آسیب‌شناسی  و تحلیل

 • چکلیست خبرگانی مبتنی بر best practiceها و Reference Frameworkها و تجربه تیم مشاور
 • روشهای تحلیل کمی مانند AHP، datamining، Statistcal Methods، DEA و ...
 • روشهای تحلیل کیفی مانند Concept mapping، E-C-E، Delphi، Nominal Group و ...
 • روشهای جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات مانند Questionaire، Interviews، Ethnogrphy و ..
 • ....