یک سازمان و یک کسب‌وگار هنگامی موفق است و موفق خواهد شد و موفق خواهد ماند که هدف درست انتخاب کند، مسیر مناسب طراحی نماید و در آن مسیر حرکت کند که این وظیفه مدیریت راهبردی، مدیریت تغییر و رهبری است.

خدمات مشاوره در این زمینه به مسئولان یک سازمان یاری میرساند که هدف‌گزینی مناسب داشته و مسیر مناسبی را طراحی کنند. مشاور به دلیل داشتن دید بیرونی و تجارب مختلف در بازار می‌تواند یاریگری بسیار خوبی برای مدیریت راهبردی و مدیریت تغییر باشد. علاوه بر آن فنون و ابزارها تحلیل و برنامه‌ریزی راهبردی و همچنین مدیریت تغییر را نیز مسلط است که شاید نتوان شخص یا اشخاصی را با این تسلط به راحتی بتوان استخدام نمود.

در این زمینه باید توجه نمود که مدیریت راهبردی بدون مدیریت تغییر، قابل تصور نیست مگر آن که نیاز مشتری، منحصر به تحلیل راهبردی باشد. اگر چنین باشد عدم موفقیت برنامه‌ راهبردی را نباید به حساب مشاور گذاشت، زیرا مشاور باید همانند شریک با مسئولان سازمان همراهی و همزیستی نماید. در این زمینه باید دقت نمود که تحلیل راهبردی نیز فقط نیاز به فنون و شناخت رویه ندارد بلکه بینش راهبردی، شناخت بافت و محیط و تسلط بر دانش عمومی حوزه کسب‌وکار بسیار مهم است.