یکی از خدمات بسیار مهم مشاوره، ارائه خدمات کارشناسی و مدیریتی برای "تأمین یک راهکار" است. هر سازمانی در بخش‌های مختلف خود نیازمند راهکارهای مختلف است که در هر پروژه‌ی تأمین راهکار، با چند مسأله مهم مواجهیم که عبارتند از:

  • تعیین راهکار مورد نیاز
  • طراحی روش انتخاب راهکار
  • انتخاب راهکار
  • بومی‌سازی و تحویل
  • یکپارچه‌سازی و ترکیب

مشاور در کلیه این مراحل چه در نقش مدیر طرح، نقش عامل چهارم یا پیمانکار مشاور همراه سازمان است تا راهکار مناسب سازمان مستقر گردد. (بنابراین استقرار نیز میتواند جزئی از شرح خدمات باشد و دامنه کار محدود به خرید نیست.)

حوزه‌های تأمین راهکار که در حوزه توانمند شرکت ما است:

  • فناوری اطلاعات اعم از مرکز داده، شبکه، نرم‌افزارهای کاربردی، ERP و MIS
  • هوش کسب‌وکار اعم از مدیریت داده‌ها، مدیریت اطلاعات، BI و مدیریت دانش
  • مدیریت منابع انسانی اعم از مدل، فرایندها، نرم‌افزارها، کانون ارزیابی، ارزیابی عملکرد و ...
  • مدیریت پروژه اعم از مدل، فرایندها و ابزارها و...