فهرست خدمات مشاوره: 

 

چرا خدمات مشاوره؟!

مشاوره مدیریت، یکی از ضروریات دنیای کسب‌وکار، مملکتداری،مدیریت سازمان و به طور کلی همه نهادهای اقتصادی، سیاسی یا فرهنگی است. این ضرورت از آنجایی قابل دفاع و توجیه است که:

الف- نیاز به تمرکز بر هدف اصلی: هر نهادی نیازمند سرعت و بهره‌وری است به خصوص در فضای رقابت، شرایط دشوار محیطی و سایر عوامل محدودکننده یا چالش زا 

ب- تأمین بهرورانه و مقرون به صرفه خبرگی و دانش کاربردی: همه افراد صاحب دانش و خبرگی قابل استخدام نیستند و اگر هم استخدام ایشان ممکن باشد، برای سازمان صرفه اقتصادی نداشته و چه بسا سبب تضعیف یا خستگی آن افراد نیز بشود.

ج- نیازهای مهم موردی و نیازهای پروژه‌ای: بسیاری از اقدامات به صورت موردی انجام میشوند و تمرکز ساختاری لازم برای آنها موجود نیست.

د- ممانعت از سندروم فرصت از دست رفته: برخی فعالیتها و اقدامات اگر قبلاً تجربه نشده باشد هزینه سنگین و دوباره کاری فراوان به همراه خواهد داشت.

ه- جلوگیری از بزرگی سازمان و مزایای مهم چابکی: اگر کلیه کارهای تخصصی و موردی و ... قرار باشد با منابع داخلی هر نهادی تأمین شود.