هسته اصلی شرکت آروین از سال 1379، در قالب يك گروه مطالعاتي، پروژه‌های متعددی را انجام داده و از سال 1389 به بعد، با تاسیس شرکت و استفاده از دانش، تجربه و تخصص حاصل شده از این سوابق، اهداف خود را پی‌گرفته است.

از این‌رو، در ادامه فهرست فعالیت‌ها و پروژه‌ها به تفکیک قبل از تاسیس آروین و بعد از تاسیس آمده است.